roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
MTB Cross Maraton 07.07.2011.
Nasze miasto

Motolotnie, modele lataj±ce, ¶cianka wspinaczkowa i rowery górskie. Co maj± ze sob± wspólnego? …miejsce startu najbli¿szego maratonu z cyklu ¦wiêtokrzyskiej Ligi Rowerowej czyli teren Aeroklubu Regionalnego w Piñczowie.

W ten sam sposób zapowiadali¶my ten maraton w ubieg³ym roku. Kolejna ods³ona Piñczowa bêdzie siê jednak nieco ró¿niæ. Dystans Fan pozostanie praktycznie niezmieniony – 50km, natomiast uczestnicy dystansu Master – 76km i ok. 1200m sumy przewy¿szeñ, zapewne doceni± nowe odcinki na zmodyfikowanej trasie.

Kameralne miejsce startu nad brzegiem Nidy i przepiêkna okolica bêd± po raz drugi w historii MTBCROSS MARATON aren± zmagañ w ramach naszego „Piekielnego Raju MTBcrossmaraton.pl”

Bêdziecie równie¿ mieli mo¿liwo¶æ spojrzenia z troszkê "wy¿szej" perspektywy ni¿ wysoko¶æ siode³ka w rowerze, na przepiêkn± i go¶cinn± ziemiê piñczowsk±. Przelot motolotni± – nagroda losowana w¶ród uczestników oraz jedna z nagród w kilku konkursach przygotowanych na t± okazjê, do tego mini koncert rockowy bêd± dodatkow± opraw± artystyczn± naszych zawodów. Zabierzcie rodzinê, znajomych. Tu¿ obok do dyspozycji o¶rodek sportu i rekreacji, na miejscu ¶cianka wspinaczkowa i mo¿liwo¶æ odbycia lotu widokowego na motolotni. A wszystko to 10 lipca od godz.11 tej. Do wylosowania, jeden przelot motolotni± nad dolin± Nidy, w¶ród wszystkich, którzy wystartuj± w tym w dniu w naszym maratonie. "Konsumpcja" nagrody po przyje¼dzie na metê.


Zapraszamy, Team MTB CROSS

Jaros³aw Wojciechowski
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz