Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
"Piekielny-Raj MTBcrossmaraton.pl" - Piñczów 14.07.2011.
Nasze miastoTrasa w ramach 5-go etapu tegorocznego cyklu mtbcrossmaraton by³a jedn± z najmniej „górzystych” ale zostanie chyba najbardziej zapamiêtan± ze wszystkich dotychczasowych. Dlaczego? Oto odpowied¼:
Prawie 2 tygodniowe opady deszczu sprawi³y, ¿e nadnidziañskie ³±ki zmieni³y siê w p³ytkie jeziorka z grz±skim pod³o¿em. Natomiast, tam gdzie wystêpowa³y strefy gleby lessowej i gliniaste le¶ne pod³o¿e mieli¶my do czynienia z najwiêkszym „SPA” w historii naszej ligi. Do tego poranna ulewa przed startem oraz temperatura dochodz±ca do 30°C spowodowa³y niesamowit± wilgotno¶æ powietrza, przy której ciê¿ko by³o z³apaæ oddech. Ale nawet taka mieszanka niesprzyjaj±cych czynników nie popsu³a zabawy wszystkim, którzy przybyli w sile 214 osób, w niedzielê do Piñczowa. ¦cianka wspinaczkowa, przeloty motolotni± oraz wystêpy artystyczne utalentowanych, m³odych wokalistów wype³nia³y czas licznie przyby³ym kibicom w oczekiwaniu na przyjazd zawodników z poszczególnych dystansów: -20km; Fan – 48km; Master – 68km. Mimo widocznego zmêczenia wszyscy wje¿d¿ali na metê z nieukrywan± rado¶ci± ukoñczenia tego etapu, jakby to by³ najbardziej „górski” maraton w ich ¿yciu. Zgodnym chórem wszyscy podkre¶lali, ¿e jazda w grz±skim pod³o¿u sprawia³a wra¿enie jazdy na niekoñcz±cym siê podje¼dzie. St±d i czasy zwyciêzców- Andrzeja Ulmana na dystansie Master 02:56:50; £ukasza Olejarza 01:50:30 (obydwaj z Teamu  PSK Przeworsk) jak na tak szybk± trasê(jak± by³a w ubieg³ym roku) ¶wiadcz± o stopniu trudno¶ci tego etapu. Podsumowuj±c, bardzo udane zawody w kameralnym miejscu jakim jest Aeroklub Piñczowski po³o¿ony nad brzegiem meandrów Nidy.
Team MTB CROSS

Wyniki
- family
- fun
- master


Team MTB CROSS

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz