Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
G³o¶no o Piñczowie na Rynku w Krakowie 11.08.2011.
Nasze miasto

Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Piñczowie zapraszaj± na Dzieñ Miasta Piñczowa na krakowskim Rynku G³ównym. „Jarmark Nadnidziañski” odbêdzie siê w ramach XXXV Miêdzynarodowych Targów Sztuki Ludowej – Kraków 2011.

Na estradzie ko³o Ratusza wyst±pi ponad 120 zespo³ów pie¶ni i tañca, kapel ludowych i gawêdziarzy. Przez 10 dni trwania Targów bêdzie mo¿na zobaczyæ oko³o 500 twórców ludowych, którzy prezentowaæ bêd± ró¿ne techniki wytwórcze. W¶ród nich garncarze, koronczarki, tkacze, hafciarki, rze¼biarze, arty¶ci maluj±cy na szkle, kowale, ceramicy, bibu³karze, jubilerzy i wielu innych. Spó³dzielnie i spó³ki cepeliowskie oraz inni go¶cie Targów oferowaæ bêd± atrakcyjne wyroby bêd±ce owocem pracy i talentu twórców z ca³ego ¶wiata.


stat4u