Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
170 par bawi³o siê na studniówce w Staszicu 20.01.2010.
Nasze miasto
W dwóch turach trzeba by³o tañczyæ tradycyjnego poloneza podczas balu studniówkowego w piñczowskim Zespole Szkó³ Zawodowych imienia Stanis³awa Staszica. Bal w gmachu szko³y by³ bardzo udany, mimo i¿ rozpocz±³ siê z ma³ym opó¼nieniem spowodowanym k³opotami z dojazdem zespo³u muzycznego , który mia³ problemy z dotarciem z Nowego Korczyna po za¶nie¿onych i ¶liskich szosach Ponidzia.


Do bia³ego rana w "Staszicu” bawili siê tegoroczni maturzy¶ci z dwóch klas Liceów Profilowanego – socjalnej, której wychowawczyni± jest Magdalena Pikul i zarz±dzania informatycznego, którego wychowawczyni± jest Ma³gorzata ¦ledzik. Wraz z licealistami bawili siê uczniowie ostatniej klasy Technikum Mechanicznego z wychowawczyni± Monik± £êczek i Technikum Handlowego z wychowawczyni± Ew± Walczak.


Bal rozpocz±³ siê od sk³adania najlepszych ¿yczeñ dla m³odzie¿y i podziêkowañ dla ca³ego grona pedagogicznego Staszica a sk³adali je burmistrz Piñczowa W³odzimierz Badurak i w imieniu Rady Rodziców pani Zofia Kasza.
Obie tury poloneza prowadzi³a trójka dyrektorów – panowie : Tadeusz Niewygoda i jego zastêpcy : Krzysztof Koniusz i Stanis³aw Dabiñski.
Bawiono siê do bia³ego rana i by³ to wyj±tkowo udany bal – taka by³a zgodna ocena uczestników tego wydarzenia .

/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz