Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Bez operacji w Piñczowie i dy¿uru w Kielcach 24.02.2010.
Nasze miasto

NFZ uniewa¿ni³ konkurs na operacje zaæmy w szpitalu w Piñczowie, ten, który oprotestowali kieleccy okuli¶ci. Po tej decyzji NZOZ "Laser", który jako jedyny siê zg³osi³, zrezygnowa³ z innego podpisanego ju¿ kontraktu na wieczorny dy¿ur okulistyczny w Kielcach.Andrzej Lisowski ju¿ zbada³ oczy

Wynik konkursu na operacje zaæmy w powiecie piñczowskim mia³ byæ og³oszony w ¶rodê. Jego kulisy opisywali¶my w "Gazecie" na pocz±tku stycznia. NFZ zorganizowa³ go tak, ¿e wygraæ móg³ tylko NZOZ ¦wiêtokrzyskie Centrum Okulistyki "Laser". W warunkach by³ zapis, ¿e oferent ma dysponowaæ blokiem operacyjnym w szpitalu w Piñczowie, a takim dysponowa³ tylko Laser.

Przeciwko takiemu prowadzeniu konkursu zaprotestowali szefowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, kliniki okulistycznej Medilens w Kielcach i NZOZ-u "Visus" w Starachowicach. NZOZ ¦CO "Laser" powsta³ w ubieg³ym roku, za³o¿ony przez specjalistów z Warszawy.
Dyrekcja NFZ-etu broni³a siê, ¿e og³asza konkurs tam, gdzie jest zapotrzebowanie i pojawia siê podmiot, który mo¿e spe³niæ wymagania. Na po³udniu województwa nie ma o¶rodka robi±cego jednodniowe operacje zaæmy i pacjenci musz± przyje¿d¿aæ do Kielc. Krytycy konkursu pytali, dlaczego NFZ nie zorganizuje konkursu na wszystkie powiaty z po³udnia województwa, bo jest tam wiêcej bloków operacyjnych.

NFZ siê nie ugi±³, ale konkurs uniewa¿ni³. Jak nam powiedzia³ Andrzej B³aszczyk, wicedyrektor ds. medycznych oddzia³u NFZ-etu w Kielcach, oferta NZOZ ¦CO "Laser" nie spe³nia³a wszystkich wymogów. Nie chcia³ powiedzieæ jakich.

Ale na to pytanie odpowiedzia³ dr Micha³ Kamiñski, jeden z szefów NZOZ "Laser". - Kielecki NFZ zanegowa³ jeden kod [w formularzu, jakie podmiot wype³nia, sk³adaj±c ofertê w konkursie - przyp. red.], który wskazuje, ¿e przy bloku operacyjnym w Piñczowie jest odpowiednie zabezpieczenie anestezjologiczne. Przecie¿ gdyby go nie by³o, to równie¿ kontrakt dla ca³ego szpitala trzeba by uniewa¿niæ - mówi Kamiñski.

Kierownictwo NZOZ "Laser" z³o¿y³o protest. - Nie zgadzamy siê z zarzutem, ¿e nasza oferta nie spe³nia³a wymogów konkursu. W ten sam sposób inni ¶wiadczeniodawcy wype³niaj± formularze konkursowe w pozosta³ych województwach i nie budzi to zastrze¿eñ - dodaje Kamiñski.

- Czy taki powód zakwestionowania waszej oferty mo¿e byæ tylko pretekstem w zwi±zku z protestem, jaki wys³ali do prezesa NFZ-etu ¶wiêtokrzyscy okuli¶ci? - zapytali¶my. - Nie chcê tego komentowaæ - odpar³ Kamiñski.

Uniewa¿nienie piñczowskiego konkursu ma te¿ reperkusje dla kielczan. NZOZ "Laser" chcia³o prowadziæ dy¿urne ambulatorium okulistyczne przy ul. Zagórskiej 26/27 w godz. od 15 do 22. Mia³o ono odci±¿yæ oddzia³ ratunkowy na Czarnowie krytykowany za to, ¿e nie zapewnia wystarczaj±cej opieki okulistycznej. - Jeste¶my zmuszeni zrezygnowaæ z ostrody¿urowej opieki okulistycznej w Kielcach. Planowali¶my, ¿e obie te us³ugi w Piñczowie i w Kielcach bêd± siê uzupe³niaæ - powiedzia³ nam Kamiñski.

Niewykluczone, ¿e NFZ powtórzy konkurs. Czy tym razem og³osi go na kilka powiatów, tak aby szanse na wygran± mia³ wiêcej ni¿ jeden podmiot? - W takim konkursie z³o¿yliby¶my ofertê. My siê konkurencji nie boimy, mamy doskona³ych operatorów - twierdzi Kamiñski.

- Niewykluczone, ¿e przygotujemy wspóln± ofertê z firm± Art-Medic, która ma szpital w Jêdrzejowie - zapowiada dr Janusz Cie¶lik, w³a¶ciciel kliniki Medilens.

Tymczasem zgodnie z przewidywaniami "Gazety" NZOZ "Laser" wygra³ taki sam konkurs w Chrzanowie (województwo ma³opolskie), gdzie zawar³ umowê na dzier¿awê bloku operacyjnego w tamtejszym szpitalu. Jak informuje Jolanta Pulchna, rzeczniczka ma³opolskiego oddzia³u NFZ-etu, przez 11 miesiêcy NZOZ "Laser" dostanie 926 tys. z³ na operacje zaæmy.


/¬ród³o/Gazeta Wyborcza/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz