Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Sesja Rady Miejskiej w Piñczowie 28.08.2011.
Nasze miastoOtwarcie sesji nast±pi  w dniu 31 sierpnia  2011 roku /¶roda/ o godz.10- tej   w budynku przy ul. ¯wirki i Wigury 40 ( by³y internat Liceum Ogólnokszta³c±cego w Piñczowie).


Projekt porz±dku obrad przewiduje :


1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjêcie porz±dku dziennego obrad.
4. Przyjêcie protoko³u  z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów w okresie miêdzy sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjêcie uchwa³ w sprawie:   
1) zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2011,
2) zmieniaj±ca uchwa³ê w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Piñczów na lata 2011 – 2025,
3) zmieniaj±ca uchwa³ê w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów,
4) przyst±pienia do sporz±dzenia zmian w „Zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piñczów dla obszaru miasta Piñczowa i obszarów so³ectw: W³ochy, Brze¶cie, Pasturka, Skrzypiów”,
5) przyst±pienia do sporz±dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WIERCICZÓW na obszarze miasta Piñczowa,
6) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomo¶ci stanowi±cej w³asno¶æ Gminy,
7) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomo¶ci stanowi±cej w³asno¶æ Gminy,
8) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomo¶ci stanowi±cej w³asno¶æ Gminy,
9) wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomo¶ci,
10) opinii do projektu Uchwa³y Sejmiku Województwa ¦wiêtokrzyskiego w sprawie przekszta³cenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidacjê Poradni Schorzeñ Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach.
7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi±zywania problemów alkoholowych, przeciwdzia³ania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2010 r.
8. Informacja o dzia³alno¶ci Miejsko-Gminnej Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
9. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Spo³ecznej i Ochrony ¦rodowiska.
10. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.
12. Zamkniêcie obrad.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
Jan Radkiewiczpinczow.com.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz