Pitek 15 Listopada 2019 *** Imieniny: Albert, Leopold, Artur, Idalia
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:47
Zachd soca: 14:57

Dzie trwa:
11 Godzin 09 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 4:12
Wystawa fotografii w Pa³acu Wielopolskich w Chrobrzu 24.02.2010.
Region

W chroberskim Pa³acu Wielopolskich rozpoczêto aran¿owanie wystawy fotografików skupionych w klubie Galeria Bezdomna.

Ekspozycja kilkudziesiêciu fotogramów wykonanych w minionym roku przez ponidzianskich fotografików bêdzie jednym z wydarzeñ u¶wietniaj±cych zaplanowane na najbli¿sz± niedzielê, 28 lutego oficjalne chrzciny stowarzyszenia o nazwie O¶rodek Historyczno-Kulturalny Beldonek - Pa³ac Wielopolskich w Chrobrzu.

Wystawa nosi tytu³ „W krainie Bledonka - 2009” i jest zaledwie wycinkiem dokonañ 14 pasjonatów fotografowania, którzy zawi±zali rok temu nieformalny klub.

FOTOGRAFIE I GNIEWNI B£A¬NI

- Tak oto grono ludzi zauroczonych piêknem i histori± Ponidzia zrywa z „bezdomno¶ci±”. Z rado¶ci± udostêpniamy im pa³acowe wnêtrza i organizujemy nastêpny wielki plener fotograficzny. Jego celem bêdzie ocalenie piêkna ponidziañskich wsi, które zanika. Plener trwaæ bêdzie wiele miesiêcy, bo chodzi nam o zobrazowanie wybranej wsi w ró¿nych porach roku. Je¶li chodzi o niedzielne chrzciny Beldonka, to bêdzie to wa¿ne wydarzenie zarówno z racji liczby znacz±cych osobisto¶ci ¿ycia politycznego i kulturalnego regionu jak i - mam nadziejê - liczby upominków, jakie otrzyma noworodek Beldonek.


Leszek Lachowicz i Alicja Mazurek - fotograficy z Galerii Bezdomnej
- oraz dyrektor o¶rodka w Chrobrzu Dariusz Garlej, rozpoczêli w niedzielê aran¿owanie
wystawy fotograficznej pod tytu³em „W krainie Beldonka - 2009”. (Fot. Irena Imosa)


Wszyscy go¶cie wyniesieni zostan± bowiem do godno¶ci „Matek” i „Ojców Chrzestnych”, co potwierdzimy certyfikatem. Oprócz wystawy fotograficznej w programie chrzcin jest tak¿e wernisa¿ wystawy malarstwa i promocja ksi±¿ki pod tytu³em „12 gniewnych b³aznów”. Bêdzie tak¿e odczytana rezolucja w sprawie ustanowienia Miêdzynarodowego Dnia Szacunku i Sympatii dla Sztuki Cyrkowej. Nasz± wol± jest, aby obchodziæ go 29 lutego, czyli co 4 lata. Chodzi nam o zmianê kolokwialnego znaczenia terminów: b³azen czy cyrk. Maja one czêsto obel¿ywy, sarkastyczny wyd¼wiêk, a przecie¿ dotycz± najstarszej w dziejach ludzko¶ci formy sztuki scenicznej - mówi Adam Ochwanowski, kustosz o¶rodka w Chrobrzu.

TO ICH DOROBEK

Na wystawê fotografików z Galerii Bezdomnej z³o¿y siê kilkadziesi±t prac, co jest zaledwie ma³± czê¶ci± dokonañ 14 artystów. Przez wiele miesiêcy uwieczniali oni wszystko, co mo¿e wi±zaæ siê z ¿yciem i twórczo¶ci± literack± Adolfa Dygasinskiego. By³ to ich wk³ad z uczczenie 170 rocznicy urodzin twórcy naturalizmu w polskiej literaturze.

Fotograficy z Galerii Bezdomnej to: Alicja Mazurek, Iwona Senderowska, Wojciech Ba³abañski, Leszek Lachowicz, Jaros³aw Kosela, Bartosz Szyd³owski, Adrian Nodzyñski, Piotr B³ach, Piotr S³ota, £ukasz Znojek, Mariusz Jêdruch, Miros³aw Lubarski, Jakub Kêdziora, Grzegorz Ryñski. Galeriê zawi±zano 9 stycznia 2009 roku. Fotograficy uczestnicz± w plenerach, wystawach, organizuj± warsztaty, spotkania dyskusyjne, ale równie¿ wycieczki z aparatem w rêkach dla dzieci miejscowych szkó³.

/¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 13:50, 14:15, 14:35,

Grodzisko:
Dzi: 13:55, 14:20, 14:40,

Rynek:
Dzi: 14:05, 14:30, 14:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz