Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Potr±ci³ kobietê i odjecha³. 02.10.2011.
Nasze miastoNa skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego i Floriañskiej w Piñczowie w poniedzia³kowe popo³udnie 77-letnia kobieta zosta³a potr±cona przez samochód.

Policjanci apeluj± o kontakt do ¶wiadków wypadku i wszystkich, którzy maj± jakiekolwiek informacje o kierowcy auta.

Przypomnijmy, do nieszczê¶cia dosz³o oko³o godziny 16. 30. Na przej¶ciu dla pieszych samochód potr±ci³ 77-latkê. Stró¿e prawa opisywali, ¿e kierowca po wypadku wysiad³ z wozu i prosi³ kobietê, by nie dzwoni³a do policjantów. Kiedy jednak potr±cona zatelefonowa³a, wsiad³ do wozu i odjecha³.

Kobieta ze z³aman± nog± trafi³a do szpitala a kierowcy szukaj± teraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piñczowie. Do wszystkich ¶wiadków wypadku i osób, które mog³yby pomóc w ustaleniu, kto kierowa³ samochodem, policjanci apeluj± o kontakt. Dzwoniæ mo¿na pod numer 41-358-12-05 lub 997.

 

Echo Dnia

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:55, 10:25, 10:55,

Grodzisko:
Dzi: 10:00, 10:30, 11:00,

Rynek:
Dzi: 09:50, 10:10, 10:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz