Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Kolejny koncert w Belwederze 11.10.2011.
Nasze miastoJu¿ za 2 tygodnie Belweder, po raz kolejny po remoncie, bêdzie rozbrzmiewa³ muzyk±. W sobotê 22 pa¼dziernika wyst±pi w Piñczowie kultowa grupa Closterkeller z Anj± Orthodox. Koncert w naszym mie¶cie jest czê¶ci± jesiennej trasy koncertowej ABRACADABRA Gothic Tour 2011 promuj±cej wydany 16 wrze¶nia nowy album "Bordeaux". To ju¿ siódma edycja projektu, który w ci±gu kilku ostatnich lat na sta³e wpisa³ siê do jesiennego kalendarza koncertowego. Niezmiennie od samego pocz±tku gospodarzem i organizatorem trasy jest zespó³ Closterkeller, przed którym wystêpuj± go¶cie wytypowani i zaproszeni przez Anjê Orthodox. W Piñczowie zaszczytu tego dozna³, pochodz±cy z Miechowa, zespó³ VIRUS EGO.

Termin: 22.10.2011 r. godz. 19:00,
Miejsce: sala widowiskowa PSCK,
Bilety: 25 PLN w dniu koncertu, 20 PLN w przedsprzeda¿y do nabycia w biurze PSCK.


CLOSTERKELLER
to czo³owy przedstawiciel nurtu tzw. "klimatycznego" rocka na polskiej scenie. Rozpoczynali w 1988 roku, graj±c ciê¿k± muzykê spod znaku brytyjskiej nowej fali.
Liderk± zespo³u jest Anja Orthodox - jedna z czo³owych, polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym g³osem, charyzm± i manier± wokaln±, która uczyni³a z niej wzorzec do na¶ladowania dla wielu m³odych wokalistek rockowych. Teksty Anji - mroczna i pe³na metafor poezja stanowi± tak¿e bardzo wa¿ny atut zespo³u Closterkeller.
W ci±gu lat swojej kariery zespó³ zyska³ miano kultowej formacji sceny polskiej. Grono s³uchaczy Closterkeller jest bardzo szerokie. S± lubiani zarówno przez starszych jak i m³odszych, na koncerty przychodzi m³odzie¿ rekrutuj±ca siê zarówno ze ¶rodowisk tzw. metalowych, jak i gotyckich, rockowych a¿ do s³uchaczy muzyki pop. Bierze siê to niew±tpliwie z du¿ej ró¿norodno¶ci stylistycznej utworów zespo³u. Od czasów debiutu muzyka grupy przesz³a ewolucjê od chorych, zimnofalowych brzmieñ, poprzez flirt z ciê¿kim metalem do psychodelicznego, nieco "zakrêconego" pop-rocka z elementami gotyku.
Mimo tej ró¿norodno¶ci Closterkeller posiada swój w³asny, ³atwo rozpoznawalny, charakterystyczny styl i jest zespo³em wyró¿niaj±cym siê od innych w pierwszej lidze polskiego rocka. Od wielu lat niezmiennie plasuj± siê w czo³ówce najpopularniejszych zespo³ów rockowych pomimo, ¿e graj± muzykê nieco trudniejsz± i bardziej ambitn±, a ich najmocniejsz± stron± s± specyficzne ciê¿kie i mistyczne utwory.

psck.pl
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 10:30, 11:00, 11:30,

Rynek:
Dzi: 10:40, 11:10, 11:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz