roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Kolejne pre-umowy podpisane 24.02.2010.
Nasze miastoMarsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego Adam Jarubas podpisa³ dzi¶ w Kielcach kolejnych 26 pre-umów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego. Beneficjentem dwóch z nich jest Gmina Piñczów i s± to: "Modernizacja Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji" oraz "Budowa sali sportowej ogólnodostêpnej przy ul. Szkolnej w Piñczowie".

W imieniu Gminy Piñczów podpisy pod dokumentami z³o¿y³ Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów W³odzimierz Badurak i Skarbnik Gminy Miros³awa Wi¶niewska. £±czna warto¶æ podpisanych pre-umów dla Piñczowa opiewa na kwotê ponad 10,6 mln z³. Oba projekty realizowane bêd± w ramach dzia³ania 5.3 „Inwestycje w sferê dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego.


fot. www.royalconsulting.pl

"Preumowa czyli inaczej umowa wstêpna, to gwarancja finansowania danego przedsiêwziêcia pod warunkiem, ¿e beneficjent unijnej pomocy dostarczy wszystkie dokumenty, wymagane do podpisania ostatecznej umowy finansowej.  Preumowa daje wiêc samorz±dowi gwarancjê, ¿e projekt  otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego, jednak warunkiem jest tu przygotowanie pe³nej dokumentacji wymaganej przy danej inwestycji. " - wyja¶nia Iwona Sinkiewicz - rzecznik prasowy Marsza³ka Województwa ¦wiêtokrzyskiego.

"Modernizacja Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji" wyniesie  6 660 000 z³, kwota dofinansowania unijnego 3 996 000 z³ co stanowi 60% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych; "Budowa sali sportowej ogólnodostêpnej przy ul. Szkolnej w Piñczowie" wyniesie 3 983 008,18 z³, kwota dofinansowania 2159 042,23 z³ co stanowi 60% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych.

/¬ród³o/www.pinczow.com.pl/

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:30, 07:50, 08:10,

Rynek:
Dzi: 07:35, 07:55, 08:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz