Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
VII Zaduszki Jazzowe Piñczów 2011 17.10.2011.
Nasze miastoTegoroczne, siódme kameralne Zaduszki Jazowe w odbêd± siê 30 i 31 pa¼dziernika w Belwederze. Na pocz±tek wyst±pi niezwyk³y duet Jorgos Skolias i Bronek Du¿y z do¶æ ciekawym powi±zaniem instrumentalnym puzonu i perkusji w harmonii z niesamowitym g³osem greckiego wokalisty. Jak twierdz± krytycy muzyczni, stylu zespo³u nie da siê zakwalifikowaæ do konkretnej kategorii muzycznej. Jest syntez± ró¿nych gatunków muzycznych, w których najwa¿niejsza jest inspiracja folklorem, jego ró¿norodn± rytmik± i kolorytem. W muzyce duetu znajdujemy nastrój bluesa, balladow± narracjê, wokaln±, soulow± ekspresjê, podpart± rytmiczn± pulsacj± puzonu.
Drugiego dnia na scenie zapanuje akustyczny hard bop, a to za spraw± krakowskiego kwintetu jazzowego New Bone. Zespó³ zaprezentuje kompozycje autorskie lidera, trêbacza Tomasza Kudyka pochodz±ce z ich p³yt „Something For Now” i „It is Not Easy”.
Pianista Pawe³ Kaczmarczyk, bêdzie mia³ okazje zagraæ na odrestaurowanym ponad stuletnim fortepianie firmy Steinway, bêd±cym w³asno¶ci± Muzeum Regionalnego.

Program VII Zaduszek Jazzowych Piñczów 2011:

BELWEDER
30.10.2011 r.
godz. 19:00 – Jorgos Skolias & Bronek Du¿y

31.10.2011 r.
godz. 19:00 – NEW BONE

Bilety w cenie 20 PLN / koncert do nabycia w przedsprzeda¿y od 17 pa¼dziernika w biurze PSCK. Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ rezerwacji telefonicznej biletów pod nr 41 357 24 24.


Jorgos Skolias jest muzykiem poszukuj±cym indywidualnej formu³y na zastosowanie g³osu ludzkiego w muzyce czerpi±c inspiracje nie tylko w domenie bluesa, jazzu i rocka, ale równie¿ w muzyce etnicznej, od Grecji poprzez Afrykê do Indii. Studiuje starodawne techniki wokalne, w rezultacie czego opanowa³ technikê ¶piewania harmonicznego (równoleg³e prowadzenie trzech g³osów).

Bronis³aw Du¿y jest absolwentem i wyk³adowc± Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie puzonu. Instrumentalist±, aran¿erem, kompozytorem od piêtnastu lat obecnym na scenie jazzowej. Jednym z najlepszych polskich puzonistów, uhonorowanym stypendium im. Krzysztofa Komedy. Od 1987 roku znajduje siê na szczycie organizowanej przez “JAZZ FORUM” ankiety “Jazz Top” w kategorii puzonu.

stat4u