Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Z posiedzenia Rady Miejskiej 04.12.2011.
Nasze miasto

Od 10:00 do 15:30 trwa³o posiedzenie Rady Miejskiej w Piñczowie, w ¶rodê 30 listopada.
W porz±dku obrad znalaz³o siê 25 punktów. Kilka z nich wywo³a³o burzliwe dyskusje.
Nale¿y tu wymieniæ projekt zamkniêcia szko³y podstawowej w Szarbkowie, podniesienie ceny wody przez Wodoci±gi oraz sprzeda¿ budynku OSiR-u, wraz z dzier¿aw± wieczyst± gruntów wokó³ o¶rodka.

Jednak w g³osowaniu sporne uchwa³y przesz³y.

Za zamkniêciem szko³y w Szarbkowie by³o 13 radnych, 4 przeciw, a 3 siê wstrzyma³o.
Za wydzier¿awieniem na okres 99 lat nieruchomo¶ci gruntowej po³o¿onej w Piñczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Piñczowa obrêb 12 numerem dzia³ki 26/20 o powierzchni 0,2790 ha i sprzeda¿± budynku  administracyjno - hotelowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, za g³osowa³o 11 radnych, 4 by³o przeciw, a 5 siê wstrzyma³o. Cena wywo³awcza z pierwsz± op³at± roczn± za udzia³ w u¿ytkowaniu wieczystym gruntu to kwota  2 060 000 z³,  w tym 2 010 000 z³ to warto¶æ budynku, za¶ 50 000z³ to roczna op³ata za dzier¿awê gruntu.
(Dla pi³karzy Nidy ma byæ wybudowany ma³y pawilon przy stadionie)

Zosta³y podniesione stawki na wodê:
-na cele socjalno-bytowe:
z 3,24 z³  do 3,26 z³

-na pozosta³e cele:
z 3,93 z³ do 3,95 z³

W obu przypadkach nale¿y doliczyæ stawkê VAT w wysoko¶ci 8%.

Ustalono te¿ dop³aty Gminy do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia ¶cieków wody na cele socjalno-bytowe. Bêd± one wynosiæ 0,40 z³ brutto do jednego metra sze¶ciennego wody.

Przeg³osowano te¿ dop³aty do ¿³obków i klubów dzieciêcych w wysoko¶ci 100 z³ na jedno dziecko.

Równie¿ wa¿na dla mieszkañców miasta wiadomo¶æ, to zwolnienia w podatku od nieruchomo¶ci  (budynków bêd±cych w³asno¶ci± gminy) wykorzystywanych miêdzy innymi  na cele zwi±zane z kultur±,  bezpieczeñstwem i ochron± ppo¿.,  rekreacj± i sportem.

Obni¿ono cenê skupu ¿yta dla wymiaru podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 z³ na kwotê 45 z³ za 1 q.

Ustalono równie¿ stawki op³at targowych.
Dzienne stawki op³aty targowej od osób dokonuj±cych sprzeda¿y na targowiskach we wtorki i pi±tki w nastêpuj±cych wysoko¶ciach:
1) od ka¿dej wystawionej sztuki
a) byd³a i koni - 6,50 z³.
b) trzody chlewnej i innych zwierz±t - 1,40 z³.
2) przy sprzeda¿y - z wozu konnego ci±gnionego przez konie lub ci±gnik i z samochodów osobowych - 6,50 z³.
3) przy sprzeda¿y z kosza, skrzynki, itp. - 4,50 z³.
4) przy sprzeda¿y ze straganów za wyj±tkiem owoców i warzyw - 11,00 z³.
5) przy sprzeda¿y ze straganu owoców i warzyw - 7,00 z³.
6) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego i osobowego z przyczep± - 13,00 z³.
7) przy sprzeda¿y  z samochodu ciê¿arowego - 27,00 z³.
8) przy sprzeda¿y tuszy miêsa z samochodu specjalistycznego - 42,00 z³.
9) przy sprzeda¿y pó³tuszy miêsa z samochodu specjalistycznego - 23,00 z³.
10) przy sprzeda¿y z obwo¼nych punktów ma³ej gastronomii - 23,00 z³.
11) przy sprzeda¿y mebli - 42,00 z³.

Dzienne stawki op³aty dla osób sprzedaj±cych na targowisku w ramach tzw. gie³dy owocowo-warzywnej w dniach poza dniami targowymi:
1) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego - 7,00 z³.
2) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego - 10,00 z³.

W przypadku, gdy dla danej sprzeda¿y w³a¶ciwa jest wiêcej ni¿ jedna stawka op³aty targowej, stosuje siê stawkê wy¿sz±.  Wysoko¶æ op³aty targowej nie mo¿e przekroczyæ dziennie 699,27 z³. Poboru op³aty targowej dokonuje  Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piñczowie Spó³ka z o.o. pobieraj±c  prowizjê za inkaso op³aty targowej w wysoko¶ci 40% wp³ywów.


W porz±dku obrad znalaz³y siê te¿, i zyska³y aprobatê radnych:

- sprawozdanie z dzia³alno¶ci Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów w okresie miêdzy
sesjami,
- rozpatrzenie i podjêcie uchwa³ w sprawie:
1) zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2011,
2) zmiany uchwa³y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piñczów na  lata 2011 – 2025,
3) okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomo¶ci na 2012 rok,
4) okre¶lenia wysoko¶ci stawek podatku od ¶rodków transportowych na 2012 rok,
5) op³aty od posiadania psów na 2012 rok - bez zmian 36 z³ od pierwszego posiadanego psa,
6) okre¶lenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
7) zabezpieczenia ¶rodków finansowych na realizacjê zadañ w zakresie remontu ¶wietlic w miejscowo¶ci Bogucice I, Zakrzów i adaptacji poprzez remont pomieszczeñ na potrzeby ¶wietlicy wiejskiej w miejscowo¶ci Gacki,
8) wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomo¶ci,
9) wyra¿enia zgody na przyjêcie prawa w³asno¶ci nieruchomo¶ci Skarbu Pañstwa,
10) uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz±cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Piñczów oraz wydzielenia lokali socjalnych,
11) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Piñczów na lata 2012 – 2016”,
12) opinii o programie „Modernizacja ¼róde³ ciep³a” Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej.
13) wprowadzenia do planu finansowego kwoty 30000 z³ na XIII Ogólnopolski Miêdzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej,
14) dokonania zmian w planie wydatków bud¿etowych w dzia³alno¶ci MOPS-u w Piñczowie,
15) zwiêkszenia dotacji podmiotowej do kwoty 15000 z³, celem zorganizowania imprezy "Powitanie Nowego Roku - Sylwester pod gwiazdami",
15) przyjêcia programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i jego wyrobów.

Na zakoñczenie sesji radni zostali zapoznani  z protoko³em Komisji Rewizyjnej z wizji lokalnej szkó³ i placówek o¶wiatowych pod k±tem przygotowania do nowego roku szkolnego 2011-2012.

 

lilka/pinczow.com | pinczow.com.pl

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz