roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
G³adko po remoncie piñczowskiej trasy W - Z 04.12.2011.
Nasze miastoKolejny etap porz±dkowania szlaków komunikacyjnych wiod±cych przez Piñczów w³a¶nie jest zamykany. Mowa o finale prac przy modernizacji ulicy Batalionów Ch³opskich, która przez lata pe³ni³a role piñczowskiej trasy Wschód - Zachód.

Zgodnie z umow± z wrze¶nia, firma Cewap zakoñczy jej modernizacjê i blisko kilometrowy, kluczowy odcinek ulicy w³±czony zostanie do ruchu. Inwestorem jest ¦wiêtokrzyski Wojewódzki Zarz±d Dróg, który za te wygody wy³o¿y oko³o miliona z³otych.

W realizacji zadania pomog³y ekipy Wodoci±gów Piñczowskich, które prze³±cza³y wadliwie podpiêt± kanalizacjê burzow± z rejonu Belwederu, ko¶cio³a ¦wiêtego Jana, czy niektórych wspólnot mieszkaniowych. Ulica Batalionów Ch³opskich otrzyma³a nowy asfalt, studzienki ¶ciekowe i chodniki - tu, gdzie ich brakowa³o. W niektórych miejscach zosta³a poszerzona i wyprofilowana jezdnia lub chodniki.

REMONT BY£ KONIECZNY

- Ulica Batalionów Ch³opskich na odcinku wiod±cym od strony Buska do rynku by³a w stanie fatalnym, o czym wiedzieli nie tylko u¿ytkownicy jezdni, ale i piesi. Remont tego odcinka by³ nieodzowny, ale móg³ siê rozpocz±æ dopiero po skierowaniu strumienia aut przez nowo wybudowan± ulicê Republiki Piñczowskiej. Têdy skierowany zosta³ ruch samochodów o du¿ej masie. Ulica Batalionów Ch³opskich udostêpniona bêdzie tylko dla pojazdów o masie do 3,5 tony. Wynika to tak¿e z faktu lokalizacji przy niej najcenniejszych zabytków w Piñczowie, w tym klasztoru, ko¶cio³a ¦wiêtego Jana czy obiektu by³ej drukarni ariañskiej. Tiry nadal je¼dziæ bêd± ulic± Republiki Piñczowskiej, a jednocze¶nie utrzymany bêdzie dwustronny ruch na ulicy Grodziskowej. W ten sposób ruch na linii Wschód - Zachód bêdzie znacznie usprawniony - mówi burmistrz Piñczowa W³odzimierz Badurak.


NIE KONIEC

Co dalej z przebudow± trasy wojewódzkiej w kierunku Brze¶cia i Morawicy? - Zgodnie z porozumieniem z czerwca 2007 roku, gmina wykona³a projekt. Mowa o odcinku szosy wojewódzkiej numer 766 od granic wsi Brze¶cie przez Now± Wie¶, ulicê Pi³sudskiego i rynek do mostu w Skrzypiowie. Konieczne jest dope³nienie uregulowania stanu w³asno¶ci gruntów przy tej szosie z a¿ 17 w³a¶cicielami, ale jestem przekonany, ¿e odcinek ten zostanie wykonany w nied³ugiej przysz³o¶ci.

Je¶li chodzi o budowê obwodnicy wschodniej Piñczowa, czyli wybudowanie trasy ³±cz±cej szosê Busko - Piñczów z szos± Piñczów - Morawica, to bêdzie to zadanie na lata 2014-2020. Gmina ma ju¿ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest pierwszym, ale wa¿nym krokiem w tym kierunku. Arteria jest wytyczona, a sam projekt kosztowaæ bêdzie oko³o miliona z³otych - dodaje burmistrz W³odzimierz Badurak.

Na razie „na Miko³aja” piñczowianie otrzymuj± g³adk± ulice Batalionów Ch³opskich - bez ciê¿arówek i miejmy nadziejê korków blokuj±cych wjazd do centrum miasta.

ECHO DNIA
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:25, 07:45, 08:05,

Grodzisko:
Dzi: 07:30, 07:50, 08:10,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz