Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
W Piñczowie ods³oni± pomnik marsza³ka 04.12.2011.
Nasze miastoW poniedzia³ek, 5 grudnia - w 144 rocznicê urodzin Józefa Pi³sudskiego - w Piñczowie ods³oniêty zostanie pomnik marsza³ka.

Jeden z twórców niepodleg³ej Polski upamiêtnionych zostanie monumentem w formie kamiennego popiersia osadzonego na wysokim cokole, ozdobionym god³em narodowym.

Uroczysto¶æ ods³oniêcia pomnika, która rozpocznie siê o godzinie 11 poprzedzi msza ¶wiêta w ko¶ciele pod wezwaniem ¦wiêtego Jana Aposto³a i Ewangelisty, która rozpocznie siê o godzinie 10.

Pomnik stan±³ w s±siedztwie pa³acu Wielopolskich. Popiersie d³uta Antoniego Piekoszewskiego po latach doczeka³o siê coko³u. (fot. Irena Imosa)
Pomnik stan±³ w s±siedztwie pa³acu Wielopolskich. Popiersie d³uta Antoniego Piekoszewskiego
po latach doczeka³o siê coko³u. (fot. Irena Imosa)

Czeka³o na swój czas

Inicjatork± upamiêtnienia Marsza³ka w tej formie jest Wies³awa Bednarska, emerytowana nauczycielka matematyki, której zamiar uda³o siê po latach zrealizowaæ. Popiersie pochodzi z pracowni s³ynnego rodu piñczowskich rze¼biarzy Piekoszewskich. Autorem popiersia jest za³o¿yciel rodu artystów - Antoni Piekoszewski, który wyrze¼bi³ to popiersie w pocz±tkach lat 30. ubieg³ego stulecia.

- Rze¼ba sta³a w pracowni, czekaj±c na tê chwilê. Zawi±zali¶my przy Towarzystwie Przyjació³ Ponidzia Komitet Budowy Pomnika Józefa Pi³sudskiego i otrzymali¶my wsparcie ze strony samorz±dów. W³adze miasta i gminy sfinansowa³y koszty wzniesienia postumentu pod cokó³ i otoczenia pomnika. Starostwo Powiatowe przekaza³o teren i obieca³o do³o¿yæ ¶rodki na wybrukowanie otoczenia pomnika. Stan±³ on w pobli¿u pa³acu Wielopolskich i innych obiektów Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego, którymi administruje samorz±d powiatowy. Wszystkim, w tym tak¿e s³u¿bom wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyra¿amy wielk± wdziêczno¶æ. Jak wiadomo, 5 grudnia przypada dzieñ urodzin Józefa Pi³sudskiego i pomnik ten bêdzie ho³dem dla tej wielkiej postaci w dziejach Polski - powiedzia³ nam Jerzy Puk, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ponidzia.

Zwi±zki z Ponidziem

Zwi±zki Pi³sudskiego, akcji zbrojnych I Brygady Kadrowej na naszym terenie s± szeroko opisane i udokumentowane fotograficznie w wielu opracowaniach historycznych. Zamiar upamiêtnienia s³ynnej akcji zbrojnej w rejonie Skowronna z maja 1915 roku ju¿ wówczas skutkowa³ pomys³em upamiêtnienia w formie obelisku czy pomnika. Polski nie by³o jednak wówczas na mapach Europy. Jej zrêby rodzi³y siê tak¿e na Ponidziu, gdzie kult Józefa Pi³sudskiego jest szczególnie pieczo³owicie ho³ubiony.

Echo Dnia
Komentarze
#1 | adik6 dnia 08-12-2011 13:05
Orze³ pod popiersiem MARSZA£KA to manipulowanie HISTORI¡!!! Proszê pani± BEDNARSK¡ o wyja¶nienie co oznaczaj± litery WSP ???
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 11:10, 11:40, 12:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz