Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Akt oskar¿enia w sprawie tragicznego wypadku 25.02.2010.
Nasze miastoJest akt oskar¿enia w sprawie tragicznego wypadku w Hajdaszku. W zderzeniu ciê¿arówki i autobusu w grudniu ubieg³ego roku zginê³y dwie osoby. Kierowca ciê¿arówki stanie przed s±dem pod zarzutem spowodowania katastrofy drogowej.
Rankiem 2 grudnia ubieg³ego roku w Hajdaszku w powiecie piñczowskim w nale¿±cy do prywatnej firmy przewozowej autobus uderzy³a ciê¿arowa cysterna. Dwie osoby nie prze¿y³y: 33-letni kierowca autobusu i 53-letnia pasa¿erka. 21 pozosta³ych pasa¿erów zosta³o rannych. Jeden z nich po wypadku jest kalek±.
Zaraz po tragedii 25-letni dzi¶ kierowca ciê¿arówki zosta³ aresztowany. Za kratami pozostaje do dzi¶.
Prokuratura Rejonowa w Piñczowie w³a¶nie wys³a³a do s±du akt oskar¿enia przeciwko niemu. - Mê¿czyznê oskar¿ono o nieumy¶lne sprowadzenie katastrofy w ruchu l±dowym, poprzez umy¶lne naruszenie zasad bezpieczeñstwa - informuje prokurator S³awomir Mielniczuk, rzecznik prasowy kieleckiej Prokuratury Okrêgowej.

A naruszonych zasad bezpieczeñstwa prokuratura wylicza kilka. - Kierowca jecha³ z nadmiern± prêdko¶ci±, niedostosowan± do trudnych warunków panuj±cych na drodze. Samochód mia³ nieodpowiednie ogumienie, do tego by³ prze³adowany o ponad 5 ton - mówi prokurator Mielniczuk. - Kierowca nie zachowa³ te¿ bezpiecznego odstêpu od poprzedzaj±cego go auta.

To auto to by³ ford sierra. Wed³ug ustaleñ prokuratury, ford zasygnalizowa³, ¿e chce skrêcaæ w prawo. Wtedy jad±ca za nim cysterna prawdopodobnie próbowa³a hamowaæ. Ale - jak t³umacz± prokuratorzy - z powodu tych wszystkich uchybieñ, o których mowa wy¿ej, nie mia³a szans, by w porê siê zatrzymaæ; jej kierowca odbi³ wiêc w lewo. A lewym pasem akurat nadje¿d¿a³ autobus. Cysterna, przewracaj±c siê, uderzy³a w niego.

Proces w tej sprawie bêdzie siê toczy³ przed kieleckim S±dem Okrêgowym. Oskar¿onemu kierowcy grozi do 12 lat wiêzienia.


/¯ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz