Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Uczmy siê angielskiego 08.12.2011.
Nasze miasto
Centrum Edukacji Prymus zaprasza na bezp³atne szkolenia z jêzyka angielskiego dla osób z województwa ¶wiêtokrzyskiego.

REKRUTACJA od 01.11.2011 - 12.12.2011r.

Zg³oszenia przyjmowane s± telefonicznie  531 141 551
lub mailowo ania1506@poczta.fm

Cechy szkolenia:
Kurs 120 godzinny, w trybie 2 x 2 godziny tygodniowo.
Okres szkolenia: 13.12.2011 - 30.09.2012r


Nauka oparta jest o elementy jêzyka angielskiego komunikatywnego.  Nacisk podczas szkolenia bêdzie po³o¿ony na æwiczenie umiejêtno¶ci mówienia, poprzez wykorzystanie materia³ów audio, odgrywanie scenek, analizê materia³u „real-life”. W szkoleniu pojawi± siê elementy jêzyka biznesu, niezbêdne do pracy: dialogi, korespondencja, maile, sytuacje formalne.
Szkolenie zakoñczone kótkim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ukoñczenia szkolenia.

Kryteria jakie musz± spe³niaæ kandydaci:
Zakwalifikowanych zostanie ³±cznie 100 osób, 60 kobiet i 40 mê¿czyzn o jednakowym poziomie znajomo¶ci jêzyka obcego (testy kwalifikacyjne).  Utworzonych zostanie 10 grup szkoleniowych po 10 osób ka¿da.
Kryteria przyst±pienia do szkolenia:
- Zameldowanie w województwie swietokrzyskim
- Wykszta³cenie max ¶rednie
- Wiek 50+
- Osoba pracuj±ca doros³a

Preferencje przy rekrutacji bêd± mieæ nastêpuj±cy BO:
- Kobiety lub mê¿czy¼ni sprawuj±cy opiekê nad osobami zale¿nymi (deklaracja)

W pozosta³ych przypadkach decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ.

Grupa 10-cio osobowa mo¿e zostaæ utworzona w dowolnej miejscowo¶ci w woj. ¶wiêtokrzyskim. Decyduj±cym czynnikiem gdzie zostanie otworzona grupa szkoleniowa jest to, czy zg³osi siê 10 osób z danej miejscowo¶ci, spe³niaj±cych kryteria rekrutacyjne.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 11:10, 11:40, 12:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz