Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Duni-kamper dla Orkiestry 05.01.2012.
Nasze miastoWylicytuj weekendow± podró¿ domem na ko³ach! Zwyciêzca licytacji otrzyma kampera wykonanego przez fachowców z Nowego S±cza, którzy s± pionierami w budowie pojazdów turystycznych na polskim rynku. Do prowadzenia takiego kampera wystarczy prawo jazdy kategorii B!

W³odek Dunikowski to oczywi¶cie znany w bran¿y caravaningowej w³a¶ciciel firmy duni.pl z Nowego S±cza. Da³ siê nieraz poznaæ w roli konstruktora kamperów, zw³aszcza na bazie fabrycznych modeli Iveco.
- Pomys³ budowy klasycznych kamperów ma szanse realizacji, bo wspó³pracujê z w³a¶cicielem fabryki domów szkieletowych, który z my¶l± o bran¿y caravaningowej wyposa¿y³ sw± firmê w prasê pró¿niow±, w której mo¿emy wykonywaæ dowolne formatki p³yt z izolowanym rdzeniem, nawet takie o d³ugo¶ci 30 metrów! – informuje W³odek Dunikowski, duni.pl.
- Nasze modele gwarantuj± podró¿ w ka¿dych warunkach klimatycznych. Na wyposa¿eniu znajdziemy ogrzewanie postojowe, klimatyzacjê samochodow± i postojow±, TV satelitarn± dzia³aj±c± tak¿e w trakcie jazdy, pe³ne zaplecze kuchenne i sanitarne (WC z prysznicem), obszerne luki baga¿owe na sprzêt turystyczny itp. W ka¿dym naszym kamperze autonomiê gwarantuj± potê¿ne zbiorniki na czyst± i brudn±.
Kilka miesiêcy temu na ³amach magazynu turystyki motoryzacyjnej – Polski Caravaning - ukaza³ siê test kampera wykonanego przez zaprzyja¼nionych producentów z „zag³êbia s±deckiego”. Duni-Belina 400 DBF na bazie IVECO DAILY to wspólne dzie³o W³odzimierza Dunikowskiego i Wac³awa Beliny.
Teraz jest szansa wylicytowania weekendowej podró¿y kamperem wybitnie skrojonym na potrzeby rodzinnej w³óczêgi. Wiêcej o modelu na stronie www.duni.pl
- Je¶li jednak kto¶ zdecyduje siê na podró¿ w mniejszym gronie ni¿ 6 osób to zaproponujemy zdecydowanie bardziej kompaktowy model Eaglecamp, czyli 4-osobowy kamper na bazie fabrycznego poszycia Iveco - informuje W³odek Dunikowski, duni.pl.

O firmie duni.pl

W³odek Dunikowski to jeden z pionierów budowy kamperów na polskim rynku. Firma duni.pl jest autoryzowanym przedstawicielem producentów sprzêtu turystycznego i wyposa¿enia. Firma dysponuje bogatym zapleczem akcesoriów turystycznych. W Nowym S±czu sztab fachowców zajmuje siê nie tylko projektowaniem kamperów. Na miejscu mo¿na dokonaæ profesjonalnej renowacji poszyæ pojazdów turystycznych (przyczep i kamperów).

PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:05, 07:25, 07:45,

Grodzisko:
Dzi: 07:10, 07:30, 07:50,

Rynek:
Dzi: 07:15, 07:35, 07:55,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz