roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
20 fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy 05.01.2012.
Nasze miasto20 fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy zapowiada siê w tym roku jak zwykle wyj±tkowo. Na scenie Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury zagra m.in. s³ynny i lubiany przez wszystkich zespó³ MAFIA.
Od godz. 16:00 podczas trwania koncertu WO¦P, przed budynkiem PSCK odbêdzie siê pokaz sprzêtu ratownictwa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
W tym roku licytujemy obrazy i modele statków przekazane przez osadzonych w Zak³adzie Karnym, dwa obrazy przekazane przez Paw³a Kisielewskiego, obraz przekazany przez Andrzeja Kozerê, obraz przekazany przez Jaros³awa Koselê. Przekazany przez Jerzego Znojka rysunek o³ówkiem autorstwa profesora Waldemara Kozuba. Zestaw okoliczno¶ciowych monet, szkatu³kê i ksi±¿kê Kronika Ludzko¶ci przekazan± przez Starostê Jana Moskwê.


Szalik i oryginaln± pi³kê z autografami pi³karzy VIVE Targi Kielce, a tak¿e weekendow± wycieczkê camperem dla ca³ej rodziny. Burmistrz Miasta i Gminy przekaza³ Karnet Wstêpu na basen (ca³oroczny), Z³oty Karnet Wstêpu na imprezy kulturalne (ca³oroczny) oraz wycieczkê do Bystrzycy z wyjazdem na nartostradê. Licytowany te¿ bêdzie obraz przekazany przez Wicestarostê Marka Omastê.


Pod m³otek pójd± równie¿ gad¿ety Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy – apteczka, kalendarz, ksi±¿ka z autografem Jurka Owsiaka i p³yta DVD z koncertu Przystanku Woodstock (Closterkeller).


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO SALI WIDOWISKOWEJ PSCK 08.01.2011 r. O GODZINIE 15:30PSCK

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 09:50, 10:20, 10:45,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz