roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
Stódniówka Zespole Szkó³ Zawodowych imienia Staszica 29.01.2012.
Nasze miastoNie tylko efektowny wystrój ale przede wszystkim rozleg³a przestrzeñ parkietu i ogrom sali balowej Domu Weselnego Palais Blanc w Sies³awicach sk³oni³y m³odzie¿ Staszica aby w³a¶nie tutaj zorganizowaæ swój wielki bal studniówkowy. I by³ on wielki choæby z racji ilo¶ci roztañczonych par jak i liczby go¶ci zaproszonych do Palais Blanc.

Zaczê³o siê od powitañ, podziêkowañ i wrêczania kwiatów dla pedagogów, których trud prze³o¿y³ siê na przygotowanie do zbli¿aj±cych siê matur uczniów a¿ piêciu klas – szkó³ wchodz±cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych imienia Stanis³awa Staszica w Piñczowie. W gronie adresatów podziêkowañ byli nie tylko wychowawcy klas ale przede wszystkim dyrektorzy „Staszica” - Tadeusz Niewygoda i jego zastêpcy : Krzysztof Koniusz i Stanis³aw Dabiñski. Szczególne podziêkowania i serdeczno¶ci sp³ynê³y na go¶cia specjalnego balu – starostê piñczowskiego Jana Moskwê, który do Sies³awic przyby³ w towarzystwie ma³¿onki Ireny. Staro¶cie dziêkowano przede wszystkim za liczne inwestycje jakie dokonuj± siê w bazie obiektów szkolnych „Staszica” przy ulicy Spó³dzielczej. A starosta wspomnia³ czasy swojej studniówki w Zespole Szkó³ Rolniczych w Chrobrzu i ¿yczy³ m³odzie¿y wspania³ego balu. – Ten bal pozostaje w pamiêci na ca³e ¿ycie i ¿yczê Wam aby by³ bardzo udany i radosny – mówi³ starosta Jan Moskwa.

W roli gospodarzy wyst±pili Karolina Zachariasz i Pawe³ Konofal z klasy IV Technikum Ekonomicznego, którzy czêsto w formie rymowanek przekazywali ¿yczenia i serdeczno¶ci w imieniu swoich kole¿anek i kolegów. Piêkne kwiaty m³odzie¿ wrêcza³a tak¿e wychowawcom wszystkich piêciu klas maturalnych a potem w rozleg³ej sali zabrzmia³y tony poloneza i uformowa³ siê korowód „chodzonego”. W pierwszej parze prowadzili go dyrektor Tadeusz Niewygoda i Karolina Zachariasz. Po polonezie sala zawirowa³a w wiedeñskim walcu i dostrzegli¶my starostê Jana Moskwê, który wirowa³ w parze z Barbar± Najberek – szefow± komitetu rodzicielskiego, na której g³owie spoczywa³ trud przygotowania tej wspania³ej uroczysto¶ci.


Po walcu, rozbawionych go¶ci w tym m³odzie¿ zaproszono na wspólny toast wzniesiony winem musuj±cym a potem uczestnicy balu zasiedli za obficie nakrytymi sto³ami. Do bia³ego rana przygrywa³ zespó³ „Duex” i by³ to bardzo udany bal.


ECHO DNIA

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 07:45, 08:05, 08:35,

Grodzisko:
Dzi: 07:50, 08:10, 08:40,

Rynek:
Dzi: 07:55, 08:20, 08:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz