Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
FRAPUJ¡CY DUBELTOWO 01.02.2012.
Nasze miastoDWIE PREMIERY NA 10-LECIE PIÑCZOWSKIEGO TEATRU CIUT FRAPUJ¡CEGO


Ju¿ w marcu w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury bêdzie mo¿na obejrzeæ dwa premierowe przedstawienia teatralne. Re¿yser Wojciech Jurewicz i zespo³y aktorskie koñcz± przygotowania do wystawienia sztuki Bogus³awa Schaeffera SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW oraz spektaklu CIEMNO na podstawie sztuki Marka Rêbacza, którymi TCF uczci swój jubileusz.

Pierwsza premiera to powrót do Bogus³awa Schaeffera i uk³on w stronê scenicznego debiutu Teatru Ciut Frapuj±cego, czyli spektaklu „Kwartet dla czterech aktorów” od którego zaczê³a siê przygoda zespo³u ze scen± i bardzo du¿ymi wyzwaniami artystycznymi.
Intryga "Scenariusza dla trzech aktorów" da siê stre¶ciæ w jednym zdaniu: trzech mê¿czyzn spotyka siê, by pracowaæ nad przedstawieniem teatralnym. I to by by³o na tyle. "Miêsem" sztuki s± nieporozumienia, spory i próba uzgodnienia wspólnego stanowiska pomiêdzy trzema artystami. Ka¿dy inaczej pojmuje sens sztuki. Zawi±zuj± dora¼ne koalicje, zaciekle broni± swego stanowiska, kpi±, wyszydzaj±, parodiuj± siê wzajemnie. Rzecz jest niezwykle dynamiczna, w wielu miejscach spiêcia wy³adowuj± siê w humorze, b³azenadzie, ironii. Jednak w atrakcyjnym opakowaniu kryje siê powa¿ny ³adunek intelektualny - refleksje na temat pojmowania teatru i w ogóle sztuki, jej spo³ecznej roli i zadañ stoj±cych przed artyst±.


Druga premiera to „Ciemno” wed³ug sztuki wspó³czesnego autora Marka Rêbacza. Spektakl opowiada o wspó³czesnej polskiej prowincji, gdzie, na pierwszy rzut oka, wszystko jest stare, proste, gnu¶ne i nienowoczesne – niczym sprzed epoki Gierka. Wie¶ znajduje siê na skraju lasu, za¶ wed³ug proboszcza zamieszkuj± j± pro¶ci, ciemni ludzie. Jej nazwa jak ula³ pasuje do mieszkañców. Przeje¿d¿aj±cy przez wie¶ Robert, chc±c ocaliæ ¿ycie gospodarskiego psa, rozbija swój nowy wóz. Ch³opi ¶ci±gaj± uszkodzone auto na podwórko Jakubca. W³a¶ciciel rozbitego wozu, konsultuje siê ze swoim prawnikiem. Ten radzi mu wy³udziæ jak najwiêksz± kasê od prostolinijnego ch³opstwa. Podró¿ny podaje siê zatem za policjanta. Jakubiec i jego bliscy chc± jak najszybciej pozbyæ siê „niewygodnego k³opotu” i nie zamierzaj± p³aciæ. Jakubiec, po naradzie z proboszczem, postanawia potraktowaæ nieznajomego „po naszemu”, zw³aszcza ¿e, jak twierdz± ca³a wie¶ tkwi w tym po uszy. Zapada decyzja - Robert musi przenocowaæ u Jakubca.


Zapowiada siê zatem imponuj±cy powrót Teatru Ciut Frapuj±cego na deski Belwederu, a imponuj±cy tym bardziej, ¿e wraz z premierami uka¿e siê 80 stronicowy album ukazuj±cy dorobek teatru, który okre¶la siê na Ponidziu mianem zjawiska lub fenomenu.

PSCK
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz