Sobota 4 Kwietnia 2020 *** Imieniny: Benedykt, Izydor, Wacaw
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:27
Zachd soca: 16:53

Dzie trwa:
12 Godzin 25 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:57
PREMIERY TEATRALNE NA JUBILEUSZ TCF 28.02.2012.
Nasze miasto

Teatr Ciut Frapuj±cy oraz PIÑCZOWSKIE SAMORZ¡DOWE CENTRUM KULTURY

zapraszaj± na dwa premierowe przedstawienia, którymi zespó³ TCF uczci 10-lecie istnienia.

 

3, 10 i 17 marca, godzina 18:00, sala teatralna –

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW

Re¿yseria: Wojciech Jurewicz


Spektakl zbudowany na doskona³ym tek¶cie Bogus³awa Schaeffera. Aktorzy wype³niaj± go improwizacj± prowadz±c b³yskotliw±, ciêt±, czasem wrêcz zajad³± dyskusjê o ¶wiecie sztuki

i swoim w nim miejscu. Spiêcia wy³adowuj± siê w humorze, b³azenadzie, ironii. Teatr

w teatrze, pogranicze absurdu i rzeczywisto¶ci, niepowtarzalna, dowcipna gra ludzi teatru prowadzona z inteligentnym widzem.

Wystêpuj±: Marcin B³ach, Wojciech Jurewicz, Pawe³ Wawrecki.

 

4, 11 i 18 marca, godzina 18:00, sala widowiskowa –

CIEMNO

Re¿yseria: Wojciech Jurewicz

Przedstawienie na podstawie sztuki Marka Rêbacza. Satyryczny obraz polskiej prowincji.

Do zagubionej w le¶nej g³uszy wsi Ciemno trafia pechowiec, który uszkodzi³ swój samochód, chc±c ocaliæ ¿ycie gospodarskiego kundla. Od mieszkañców Ciemna domaga siê pokrycia szkód, ale ci nie chc± p³aciæ i postanawiaj± potraktowaæ go¶cia "po swojemu". Przekonuj± nieszczê¶nika ¿eby u nich zanocowa³.

Wystêpuj±: Wojciech Jurewicz, Krzysztof Brociek, Martyna Strzelec, Ma³gorzata Lotko,

Jerzy Znojek, Micha³ Pawluszek, Marcin Judasz, Marcin B³ach, Norbert Pawlik, Piotr B³ach.

 

 

 

 

CENY BILETÓW:

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW - 10 z³

CIEMNO - 10 z³

BILETY DO NABYCIA W PSCK

PSCK


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz