Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Dni Wolontariatu w PSCK 20.03.2012.
Nasze miasto

W drugiej po³owie marca, w sze¶ciu wybranych miastach województwa ¶wiêtokrzyskiego - Piñczów, Starachowice, Busko Zdrój, Zagnañsk, Staszów, Kielce - odbêd± siê Miejskie Dni Wolontariatu objête honorowym patronatem ¦wiêtokrzyskiego Kuratora O¶wiaty. Organizator wydarzenia - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza do udzia³u wszystkich zainteresowanych ide± wolontariatu – zarówno lokalnego, jak i zagranicznego. Spotkania w szko³ach oraz w o¶rodkach kultury maj± na celu przybli¿enie mieszkañcom województwa jak wygl±da  praca wolontariusza w regionie oraz poza granicami kraju.

W Piñczowskim Samorz±dowym Centru Kultury 23 marca o godzinie 18:00 specjalnie na tê okazjê przygotowano slajdowisko pt. „Wiêzienie w Boliwii, wie¶ w Indiach, potrzebuj±cy w ¦wiêtokrzyskiem- oblicza wolontariatu”. Poprowadzi je prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu a zarazem uczestnik wielu projektów w kraju i za granic±, pasjonat i podró¿nik – Micha³ Braun. Opowie on o swoich wolontariacie w Ameryce Po³udniowej i Indiach, zaprezentuje ciekawe zdjêcia oraz przedmioty z tych miejsc. Na zakoñczenie przeprowadzona zostanie kilkuminutowa ankieta, celem której bêdzie poznanie opinii mieszkañców odno¶nie problemów spo³ecznych jakie dostrzegaj± w swoim otoczeniu i mo¿liwo¶ci ich rozwi±zania w³a¶nie przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach jest organizacj±, która oprócz szerokich dzia³añ nastawionych na pomoc osobom potrzebuj±cym z województwa ¶wiêtokrzyskiego, swoj± dzia³alno¶æ po¶wiêca równie¿ na promocjê idei wolontariatu. Miejskie Dni Wolontariatu to okazja i satysfakcja z mo¿liwo¶ci podzielenia siê do¶wiadczeniem z pracy wolontariackiej.

Udzia³ w slajdowisku jest bezp³atny. Zapraszamy!

 

PSCK|Grzegorz J.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz