roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
XII TATRZAÑSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 19.04.2012.
Nasze miasto

Dobiegaj± koñca prace zwi±zane z organizacj± kolejnego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Mimo szeregu trudno¶ci organizacyjnych i finansowych Zlot odbêdzie siê w wyznaczonym terminie, na trasie jedynie trochê odbiegaj±cej od pocz±tkowo zak³adanej.

Ostatecznie trasa tegorocznego Zlotu rozpocznie siê od zlotu gwia¼dzistego w dniu 27 kwietnia tj. w pi±tek w Pa³acu w Kurozwêkach, gdzie uczestnicy zapoznaj± siê z tamtejszymi atrakcjami i u¶wietni± swoimi pojazdami swój pobyt na terenie Pa³acu.

W³a¶ciwe rozpoczêcie Zlotu nast±pi w dniu 28 kwietnia czyli w sobotê na rynku w Piñczowie (godz. 10.00) . Z Piñczowa kawalkada zabytkowych pojazdów pod nadzorem policji przemie¶ci siê do Bochni, gdzie zaplanowany jest nocleg, oraz poprzedzaj±ce go zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni.

Nastêpnego dnia, czyli 29 kwietnia w niedzielê, w odpowiedzi na zaproszenie w³adz miasta Bochnia nasze pojazdy stan± na rynku w Bochni, gdzie odbêd± siê pokazy, gala pojazdów i inne atrakcje. Po po³udniu opu¶cimy Bochniê, sk±d, z uwagi na brak jakiegokolwiek zainteresowania przejedziemy przez tereny ziemi limanowskiej i nowos±deckiej by skierowaæ siê w rejon Jeziora Czorsztyñskiego.

By oddaæ sprawiedliwo¶æ Urz±d Miasta Limanowa wykaza³ zainteresowanie nasz± imprez±, nie by³ jednak w stanie sfinansowaæ naszego pobytu w Limanowej, a organizatorów, z uwagi na szczup³o¶æ ¶rodków finansowych nie staæ na za sponsorowanie imprezy w Limanowej (niestety wydatek rzêdu 1500 z³ to dla nas bardzo du¿a kwota).

W Krainie ¦pi±cego Wulkanu w Kluszkowcach, u podnó¿a góry Wd¿ar zorganizowany zostanie pokaz pojazdów zlotowych. W czasie gdy nasze pojazdy bêd± siê prezentowaæ publiczno¶ci, uczestnicy Zlotu, po wyjechaniu wyci±giem na górê Wd¿ar (766 m n.p.m.) bêd± podziwiaæ przepiêkne widoki rozpo¶cieraj±ce siê na ca³± okolicê.

Mo¿na bêdzie zobaczyæ m.in. cztery parki narodowe (Pieniñski, Gorczañski, Tatrzañski, Babiogórski), Jezioro Czorsztyñskie, Tatry oraz ca³± Kotlinê Nowotarsk±. Po kolacji uczestnicy Zlotu przemieszcza siê w ko³o jeziora do Bia³ki tatrzañskiej na nocleg.

W poniedzia³ek 30 kwietnia do po³udnia odbêdzie siê pokaz na terenie basenów termalnych w Bukowinie Tatrzañskiej „Terma Bukowina”, a w godzinach popo³udniowych uczestnicy zlotu zjada do Zakopanego przez G³odówkê i Wierch Poroniec.

Przez kolejne dwa dni odbêd± siê pokazy na terenie zakopanego, m.in. na placu pod Guba³ówk±, pod Wielk± Krokwi± i przed Hotelem „Nosalowy Dwór” gdzie mie¶ciæ siê bêdzie baza Zlotu. Zakoñczenie Zlotu przewidziano na dzieñ 3 maja czwartek w godzinach rannych.

W zlocie we¼mie udzia³ 38 pojazdów zabytkowych, najstarszy z 1924 roku, najm³odszy to Jeep Grand Wagoneer z 1987 roku. W¶ród prezentowanych pojazdów znajd± siê takie pere³ki jak np. American La France, jeden z dwóch istniej±cych w Europie egzemplarzy samochodu stra¿ackiego (drugi znajduje siê w Niemczech), z 1925 roku, oraz sportowy samochód tej samej marki, jedyny egzemplarz w Polsce z 1927 roku. W zlocie uczestniczyæ te¿ bêd± liczne egzemplarze samochodów marki Mercedes-Benz i BMW. Nie zabraknie produkcji czasów demokracji ludowej np. nie¶miertelnej Syreny, enerdowskiego Wartburga, czy czeskich samochodów marki Skoda i Aero. Pojawi siê król samochodów Rolls-Royce oraz trzy ró¿ne egzemplarze równie¿ brytyjskich Jaguarów. W¶ród uczestników zlotu znajdzie siê te¿ reprezentacja pojazdów amerykañskich, od czasów Ala Capone do wspó³czesno¶ci. ¯e nie wspomnê o takich pere³kach jak ulubione auto prezydenta Francji Charlesa de Gaulla, Citroen DS, samochód ksiê¿nej Monako Grace Kelly, Rover P6, czy austriacki Steyr. W zlocie uczestnicz± prócz kolekcjonerów z Polski, nasi czescy koledzy.

Tradycyjnie od dwunastu lat Komandorem Zlotu jest Krzysztof Stok³osa, twórca i pomys³odawca tej imprezy. W jego te¿ imieniu zapraszamy wszystkich do ogl±dania naszych pojazdów w punktach gdzie bêd± prezentowane.


Tatrzañski Klub Motoryzacyjny

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:35, 10:05, 10:30,

Grodzisko:
Dzi: 09:40, 10:10, 10:35,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz