Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Strzelcy walczyli w Piñczowie 30.05.2012.
Nasze miastoKilkudziesiêciu znakomitych strzelców zjecha³o na Ponidzie z ca³ej Polski i kilku krajów europejskich aby rywalizowaæ w dwudniowym II Miêdzynarodowym Pikniku Strzeleckim o Puchar "Beldonka”.

Baz± dla go¶ci by³ Chroberz a miejscem rywalizacji strzelnica buskiego Stowarzyszenia Strzeleckich Kó³ £owieckich w Skotnikach ko³o Radzanowa.


Impreza, której kierownikiem by³ mieszkaj±cy w Londynie Rafa³ Osiecki by³a znakomicie przygotowana organizacyjnie i logistycznie. Strzelectwo historyczne (czarnoprochowe) jest bowiem bardzo elitarn± pasj± i zrzesza pasjonatów historii, kolekcjonerów dawnej broni, którzy za unikatowe egzemplarze broni sk³onni s± wy³o¿yæ bajoñskie sumy. Mo¿na by³o tak± broñ podziwiaæ na ekspozycji przygotowanej w Skotnikach przez specjalistyczne sklepy

- Mamy w Polsce zorganizowane struktury, czyli Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Historycznego, którego mam zaszczyt byæ prezesem. Tutaj w Skotnikach pe³niê funkcjê sêdziego g³ównego. Nasze PSSH zrzesza jedynie 70 cz³onków ale oceniamy ¿e liczba pasjonatów – kolekcjonerów siêga 4 tysiêcy. Mamy swoj± reprezentacje narodow±, która uczestniczy w zawodach rangi ¶wiatowej. S± dzi¶ w Skotnikach znakomici strzelcy jak na przyk³ad Krzysztof Pawlik czy Damian Cal, który ostatnio zaj±³ 5 miejsce w Mistrzostwach Europy. Ponadto prowadzimy dzia³alno¶æ edukacyjn±, szkolmy instruktorów tak¿e w zakresie strzelectwa sportowego a czynimy to bez ¿adnych dotacji centralnych, wy³±cznie na bazie sk³adek cz³onkowskich – mówi Krzysztof Szymczak – prezes PSSH i sêdzia g³ówny Pikniku.

Rywalizacje prowadzono w Skotnikach a¿ w 9 konkurencjach, których niepolsko brzmi±ce nazwy okre¶laj± rodzaj broni i dystans z jakiego nale¿y trafiaæ w cel czyli tarcze. Mowa wy³±cznie o strzelectwie czarno prochowym. Mieli¶my zatem w Skotnikach pe³ny prz3eglad karabinów i muszkietów kapiszonowych, lontowych, ska³kowych, g³adko lufowych i z lufami gwintowanymi. Zarówno replik jak i orygina³ów. Wielu strzelców nosi³o ubiory stosowne do epoki z jakiej pochodzi³a broñ, co dodawa³o uroku imprezie i wokó³ strzelnic tworzy³o niepowtarzalny klimat, wype³niony hukami wystrza³ów. Dla zwyciêzców przygotowano puchary, wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali czapki z pami±tkowa inskrypcj± a w niedziele do Skotnik zjecha³o wielu VIP – ów, którym tak¿e dano szanse naci¶niêcia spustów. Impreza mia³a wielu mo¿nych sponsorów a najwa¿niejsze, ¿e na sta³e wpisa³a siê ona w kalendarz imprez o zasiêgu
europejskim i bêdzie kontynuowana.


ECHO DNIA
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz