Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Chrzciny "Beldonka" Chroberz (video) 28.02.2010.
Region

Jak wiele znanych osobisto¶ci pojawi³o siê w niedzielne popo³udnie, 28 lutego 2010,  w O¶rodku Dziedzictwa Kulturalnego i Tradycji Rolnej Ponidzia, we wnêtrzach Pa³acu Wielopolskich w Chrobrzu, przekona³a siê redakcja Piñczów.org, bêd±c tam zwizyt±.

Go¶cie z ca³ego województwa przybyli do Chrobrza, aby ¶wiêtowaæ chrzciny nowo powsta³ego Stowarzyszenia: O¶rodek Kulturalno – Historyczny „Beldonek”. Zaproszonych go¶ci powita³, pe³ni±cy obowi±zki kierownika O¶rodka, Dariusz Garlej, który opowiedzia³
o dziejach Pa³acu Wielopolskich i przytoczy³ statut Stowarzyszenia. Nastêpnie g³os zabra³a Prezes „Beldonka”, Miros³awa Nowak – Wawrecka, która zaznajomi³a uczestników spotkania z ide± Stowarzyszenia oraz g³ównymi za³o¿eniami, które wyznaczaj± kierunki dzia³añ. Podczas rozmowy z Dariuszem Garlejem, który pe³ni tak¿e funkcjê sekretarza „Beldonka”, dowiedzieli¶my siê dlaczego powsta³o i jakie cele bêdzie realizowaæ Stowarzyszenie. A s± to m.in. wspomaganie chroberskiego O¶rodka, promowanie Ponidzia i jego dorobku kulturalnego, a przez to przyci±gniêcie turystów, co spowoduje rozwój gospodarczy naszego regionu.

W „Beldonku” funkcjonuj± dwie, wzajemnie uzupe³niaj±ce siê sekcje. Pierwsza, historyczna, któr± tworzy grupa eksploratorów – archeologów, zajmuj±cych siê badaniami w terenie (stanowiska archeologiczne i miejsca po bitwach). Domen± drugiej sekcji s± dzia³ania zwi±zanych z kultur±, skupione wokó³ lokalnych artystów, takie jak: organizacja wystaw, plenerów, imprez kulturalnych. Mowê wyg³osi³ równie¿ kustosz O¶rodka w Chrobrzu, Adam Ochwanowski. Zachêca³ on do obejrzenia wystawy fotograficznej „Galeria Bezdomnych”, zabawia³ te¿ publiczno¶æ ¿artami i anegdotami. Korzystaj±c z okazji przedstawi³ szerokiej publiczno¶ci nowowydany tom poezji o intryguj±cym tytule „12 gniewnych b³aznów”. Natomiast g³ównym punktem programu uroczysto¶ci by³y oczywi¶cie symboliczne chrzciny „Beldonka”. Polega³y one na tym, i¿ przedstawiciele w³adz ró¿nych szczebli po kolei przecinali kokardki, opatruj±ce tajemniczy zwój papieru.Punkt Kulminacyjny uroczysto¶ci
(fot. P.M³ynek)

Po przeciêciu wszystkich oczom zebranych ukaza³ siê afisz informuj±cy o „narodzinach” stowarzyszenia. Swoje krótkie wyst±pienia mieli te¿ przedstawiciele w³adz wojewódzkich: wojewoda ¶wiêtokrzyski Bo¿entyna Pa³ka – Koruba i marsza³ek Adam Jarubas. Pó¼niej zebrani przeszli do sali balowej, aby podziwiaæ wystawê prac Micha³a Imosy. W czê¶ci artystycznej zaprezentowa³ siê muzyk - Jan Koz³owski a skoczne folkowe melodie wygrywa³a kapela „Dzia³oszacy” Adama Kocerby.


Kapela "Dzia³oszacy" Adama Kocerby
(fot. P.M³ynek)

Po czê¶ci oficjalnej go¶cie zostali zaproszeni na staropolski poczêstunek. Pod koniec uroczysto¶ci ka¿dy z przyby³ych móg³ za drobn± op³at± (na rzecz Stowarzyszenia) nabyæ pami±tkowy szalik, wydawnictwa ksi±¿kowe oraz noski cyrkowe. Za¶ okoliczno¶ciowe foldery mo¿na by³o zabraæ bezp³atnie.

Ba¶ka


WIÊCEJ ZDJÊÆ W GALERII KLIKNIJ

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 100% [1 gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 09:55, 10:25, 10:55,

Grodzisko:
Dzi: 10:00, 10:30, 11:00,

Rynek:
Dzi: 09:50, 10:10, 10:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz