Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Wspó³praca miasta Piñczów z Zak³adem Karnym 13.12.2012.
Nasze miastoOsadzeni z piñczowskiego Zak³adu Karnego nadal wykonywaæ bêd± wiele po¿ytecznych prac na rzecz miasta Piñczów, co trwa od wielu lat i przed³u¿one zosta³o w formie porozumienia burmistrza W³odzimierza Baduraka i dyrektora ZK pu³kownika Krzysztofa Dropa.

Aktualnie prace na rzecz miasta i ró¿nym zakresie, i w ró¿nych miejscach, wykonuje 43 osadzonych. Dla Zak³adu Karnego jest to jedna z najbardziej po¿±danych form resocjalizacji wiê¼niów a dla miasta lista korzy¶ci jest d³uga, jak liczba prac, które nieodp³atnie wykonali osadzeni. Mieszkañcy poznaj± ich po stosownych uniformach i w pe³ni akceptuj± a nawet darz± powszechn± sympatia i szacunkiem. Zatrudnieni w ten sposób osadzeni wyrabiaj± sobie nawyk pracy, sprawdzaj± siê w niej, czuj± siê potrzebni i spe³nieni.

Poza kratami maj± kontakt ze ¶rodowiskiem, co tak¿e ma niebagatelny wp³yw na proces ich adaptacji w normalnym ¿yciu. Zwykle s± to osoby z krótkimi wyrokami wybrane po precyzyjnej selekcji. Piñczowianie widza efekty tych prac. Osadzeni grabi± li¶cie, od¶nie¿aj± chodniki i parkingi sprz±taj± parki, pracuj± w szko³ach czy Domu Pomocy Spo³ecznej. Wielu z nich to fachowcy ró¿nych bran¿ budowlanych, dlatego powierzane s± im remonty naprawy i prace budowlane. Ich zakres jest du¿y a w przypadku obiektów szkolnych niekiedy bardzo du¿y a przede wszystkim wymierny w kosztach.

W dniu 27 listopada burmistrz Miasta i Gminy Piñczów Pan W³odzimierz Badurak z³o¿y³ wizytê dyrektorowi ZK pu³kownikowi Krzysztofowi Dropowi w Zak³adzie Karnym w Piñczowie, aby podziêkowaæ za pomoc dla miasta i gminy poprzez prace spo³eczne wykonywane przez osadzonych.

– Jeste¶my bardzo zadowoleni z pracy osadzonych na rzecz miasta. Dziêkujemy za wszelk± pomoc i liczymy na dalsz± wspó³pracê – powiedzia³ burmistrz.


Echo Dnia
Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz