Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
O¶rodek zdrowia w Gackach otwarty 11.01.2016.
Region
W czwartek 7 stycznia br. Zosta³ uroczy¶cie otwarty nowy o¶rodek zdrowia w Gackach, który przeznaczony bêdzie do ¶wiadczenia us³ug medycznych dla oko³o 2000 mieszkañców z Osiedla Gacki oraz z pobliskich miejscowo¶ci.

Nowo wybudowany o¶rodek jest budynkiem przystosowanym dla osób niepe³nosprawnych wolnostoj±cym, jednokondygnacyjnym o ca³kowitej kubaturze 2094,40 metrów sze¶ciennych i powierzchni zabudowy 356,70 metrów kwadratowych. Oprócz gabinetów lekarskich w budynku znajduj± siê pomieszczenia socjalne, ³azienki i przestronne poczekalnie. Plac przed budynkiem zagospodarowany jest na miejsca parkingowe, w tym dla osób niepe³nosprawnych.

Pierwsze roboty budowlane przy budowie o¶rodka rozpoczê³y siê pocz±tkiem kwietnia 2014 roku, a odbiór techniczny nast±pi³ 24 wrze¶nia 2015 roku.

Koszt budowy obiektu to 1 343 551, 99 z³ brutto, a p³atnikiem ca³ej kwoty by³ Urz±d Miejski w Piñczowie.

W uroczysto¶ci przeciêcia wstêgi udzia³ wziêli miêdzy innymi przedstawiciele w³adz, s³u¿by zdrowia, radni, so³tysi z terenu Gminy oraz mieszkañcy Gacek i okolicznych miejscowo¶ci. Obiekt po¶wiêci³ i odmówi³ krótk± modlitwê ks. Józef Staszkiewcz z parafii p.w. ¶w. Teki w Krzy¿anowicach.

UMiG Piñczów
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz