Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Strachy Na Lachy w Piñczowie ! 11.01.2016.
Nasze miastoAbsolutna gwiazda polskiej sceny alternatywnej, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespo³ów w¶ród najm³odszych fanów polskiego rocka! Od wydania pierwszej p³yty ich popularno¶æ nie maleje. 13 lutego 2016 o godz. 19:00 w hali widowiskowo-sportowej w Piñczowie wyst±pi zespó³ Strachy Na Lachy. Organizatorami koncertu s± Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury i Powiatowy O¶rodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Piñczowie. Bilety ju¿ do nabycia w sekretariacie PSCK.


Strachy Na Lachy (pocz±tkowo Graba¿ i Strachy Na Lachy) to formacja stworzona w roku 2002 przez Krzysztofa "Graba¿a" Grabowskiego i Andrzeja "Kozaka" Kozakiewicza - za³o¿ycieli punk-rockowego zespo³u Pid¿ama Porno. Strachy Na Lachy narobi³y zamieszania ju¿ swoj± debiutanck± p³yt± („Strachy Na Lachy” – 2003 r.), ale piosenkê „Pi³a tango” z kolejnego albumu ¶piewa³a ju¿ ca³a Polska. Od tamtej pory Strachy dorobi³y siê co najmniej kilka wielkich przebojów (m.in. „Chory na wszystko”, „¯yjê w kraju”, „Ostatki – nie widzisz stawki”), nagra³y p³ytê z klasycznymi utworami polskiego punka („Zakazane piosenki” – 2008 r.) i odda³y ho³d Jackowi Kaczmarskiemu na p³ycie z jego piosenkami zatytu³owanej „Autor”. W swojej dyskografii zespó³ ma 7 p³yt, w tym 4 z³ote i 1 platynowa za album Dodekafonia.

PSCK
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz