roda 26 Lutego 2020 *** Imieniny: Mirosaw, Aleksander, Bogumi, Bogumia, Ewelina
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:00
Zachd soca: 15:41

Dzie trwa:
11 Godzin 41 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:41
VI Halowy Turniej Pi³ki No¿nej przeszed³ do historii 01.03.2010.
Nasze miasto

Dla widzów sze¶æ godzin doskona³ej, trzymaj±cej w napiêciu, rozrywki a dla zawodników sze¶æ godzin sportowych zmagañ, zarówno z przeciwnikami, jak i z w³asnymi s³abo¶ciami. Taki jest w najwiêkszym skrócie bilans IV turnieju o puchar Burmistrza. A jaki by³ przebieg turnieju? Otó¿ ostatniego dnia lutego, od godziny 10 do 16, dru¿yny, a by³o ich sze¶æ: z Piñczowa, Gacek, Buska – Zdroju, Kielc i Krakowa, rozgrywa³y mecze, ka¿dy przeciw ka¿demu. Po trzech godzinach zaciêtej walki zrobiono przerwê, by zawodnicy mogli odpocz±æ i nabraæ si³ przed kolejnymi rozgrywkami. W tym czasie odby³ siê mecz pokazowy PSK Ponidzie – TS Nida Piñczów, podczas którego swoje umiejêtno¶ci zaprezentowali m³odzi pi³karze z roczników 97/98. Po godzinie 14:00 rozpoczê³y siê naprawdê zaciête boje, podczas których dru¿yny, z pe³n± mobilizacj± i zaanga¿owaniem, walczy³y o zdobycie tytu³u najlepszej dru¿yny i zwyciêskiego trofeum. A tak wygl±da terminarz spotkañ wraz
z wynikami, które wiernie ¶ledzi³a redakcja portalu podczas wczorajszego turnieju:fot. S. Szymczyk

Godz. 10.15 – 13.00

1. WKU Busko – POWIAT Piñczowski 1:2

2. LAFARGE Gacki – GMINA Piñczów 3:3

3. SÊDZIOWIE Kielce – RIK Kraków 1:3

4. POWIAT Piñczowski – LAFARGE Gacki 0:4

5. GMINA Piñczów – SÊDZIOWIE Kielce 8:2

6. WKU Busko – RIK Kraków 3:2

7. POWIAT Piñczowski – GMINA Piñczów 2:2

8. WKU Busko – LAFARGE Gacki 2:5

9. GMINA Piñczów – RIK Kraków 6:3

Godz. 14.00 – 16.00

10. POWIAT Piñczowski – SÊDZIOWIE Kielce 5:3

11. WKU Busko – GMINA Piñczów 1:5

12. LAFARGE Gacki – RIK Kraków 3:1

13. WKU Busko – SÊDZIOWIE Kielce 2:2

14. POWIAT Piñczowski – RIK Kraków 4:4

15. LAFARGE Gacki – SÊDZIOWIE Kielce 3:3

Patronat honorowy nad imprez± obj±³ Burmistrz M. i G. Piñczow, W³odzimierz Badurak, który zgodzi³ siê udzieliæ krótkiego wywiadu, specjalnie dla naszego portalu. Oto on:

R: Jak narodzi³ siê pomys³ na Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza?

B: S±dzê, ¿e narodzi³ siê on z inicjatywy zawodników, gdy¿ jest to czas przerwy w rozgrywkach, zmian kadrowych, a jest mo¿liwo¶æ pokazania zawodników, którzy pojawi± siê w nowym sezonie. Jest to okazja, aby ¶wiat pi³karski zawita³ do Piñczowa i przekona³ siê, ¿e s± tu dobre zespo³y a Piñczów s³ynie ze ¶wietnego wyszkolenia grup m³odzie¿owych.

R: Czy wie Pan jakie jest zainteresowanie uczestnictwem w Turnieju?

B: Z tego co obserwujê od kilku lat, odk±d istnieje Turniej, zainteresowanie jest bardzo du¿e. Czasem dru¿ynom zdarza siê, ¿e z Turniejem zazêbiaj± siê terminy innych wa¿nych spotkañ, ale na ogó³ problem jest z nadmiarem chêtnych, nie z ich brakiem.

R: Jakie s± warunki uczestnictwa dru¿yn w Turnieju?

B: Co prawda sprawy techniczne nie s± moj± domen±, ale z tego co mi wiadomo, jest to turniej amatorski, wiêc nie ma ograniczeñ wieku czy odleg³o¶ci. Jedyny warunek jest taki, aby zawodnicy nie grali w ¿adnym klubie, nie mieli podpisanych kontraktów.

R: Jakie cele przy¶wiecaj± organizatorom Turnieju?

B: Jest to mo¿liwo¶æ zaprezentowania Piñczowa jako miejsca gdzie szkolenie zawodników, szczególnie juniorów jest na bardzo wysokim poziomie. Miasta o¶cienne stawiaj± swoim dru¿ynom zawodników piñczowskich za wzór. Jest to te¿ forma krzewienia kultury fizycznej, zachêta dla m³odzie¿y do uprawiania sportu, nie tylko pi³ki no¿nej.

R: Czy w kolejnych latach Turniej bêdzie mia³ tak± sam± formu³ê. Czy ta idea bêdzie kontynuowana?

B: Poniewa¿ jest to impreza cykliczna, ciesz±ca siê du¿± popularno¶ci± na terenie województwa, s±dzê, ¿e bêdzie kontynuowana. Nie ma obaw, ¿e kolejna w³adza bêdzie chcia³a co¶ w tym wzglêdzie zmieniæ.

W przerwie miêdzy meczami uda³o nam siê tak¿e porozmawiaæ z trenerem TS 1946 „Nida” Piñczów, a jednocze¶nie wspó³organizatorem turnieju, z ramienia MOSiR, Zdzis³awem Majem.

R: Jak d³ugo trwa³y przygotowania do Turnieju o Puchar Burmistrza?

T: Nie trwa³y one d³ugo, a poniewa¿ jest to ju¿ szósta edycja Turnieju, stronê organizacyjn± mamy opanowan±. Powysy³ali¶my zaproszenia do ró¿nych klubów, wszystkie zespo³y nam dopisa³y i to gwarantuje dobr± zabawê dla wszystkich.

R: Czy przyj±³ pan jak±¶ specjaln± taktykê na dzisiejsze rozgrywki?

T: Traktujemy ten Turniej raczej jako przyjacielskie spotkanie z innymi zespo³ami, okazjê do sprawdzenia swoich umiejêtno¶ci. Wynik, oczywi¶cie jest wa¿ny, ale traktujemy to z u¶miechem.

R: Jak ocenia pan szansê swojej dru¿yny na zwyciêstwo?

T: My¶lê, ¿e nie bêdzie nam ³atwo wygraæ, gdy¿ dawno nie grali¶my w takim sk³adzie jak dzisiejszy. Podczas pierwszych meczów niespodziewanie zremisowali¶my z Lafarge, ale bêdziemy walczyæ do koñca. Zobaczymy jaki bêdzie wynik.

R: Kto jest waszym najgro¼niejszych rywalem?

T: My¶lê, ¿e najtrudniejszym przeciwnikiem jest Lafarge, to bardzo dobra dru¿yna, która czêsto trenuje, równie¿ na naszej hali. Pierwszy mecz potraktowali¶my do¶æ lekko, w ostatnich minutach dru¿yna z Gacek jedn± bramk± zremisowa³a z nami, tak¿e my¶lê, ¿e oni s± faworytami Turnieju.

R: Jakie s± pana sposoby na motywowanie podopiecznych do pracy?

T: Najwa¿niejsze, to zmotywowaæ ch³opców przed samym meczem, aby powa¿nie potraktowali to wyzwanie i je¶li to zrozumiej±, bêdzie naprawdê dobrze.

R: Jakie jest kolejne sportowe wyzwanie do którego przygotowuje siê pana dru¿yna?

T: Po rundzie jesiennej o¶miu zawodników opu¶ci³o dru¿ynê, ale mamy du¿o m³odej zdolnej m³odzie¿y, która uzupe³ni sk³ad. Chcemy te¿ zdobyæ ok. 20 pkt. na wiosnê, co zapewni nam miejsce bezpieczne miejsce w czo³ówce tabeli. A od nowej rundy 2010/11 przygotowywaæ siê bêdziemy do kolejnych rozgrywek III ligi.

Rozgrywki zakoñczy³y siê ok. godziny 16.00. Wtedy nast±pi³o d³ugo oczekiwane og³oszenie wyników, a Burmistrz wraz z trenerem Zdzis³awem Majem wrêczali zwyciêzcom dyplomy, puchary, szaliki z logo TS „Nida” Piñczów oraz kalendarze. A zatem puchar zwyciêzców wywalczy³a sobie reprezentacja GMINY Piñczów z trenerem Wojciechem Têcz±, drug± pozycjê zaj±³ zespó³ LAFARGE Gacki, a na trzecim miejscu uplasowa³ siê sk³ad POWIATU Piñczowskiego.Najlepszym zawodnikiem Turnieju okaza³ siê Micha³ Mik, tytu³ króla strzelców wywalczy³ Robert Ciekalski, a najskuteczniejszym bramkarzem og³oszono Paw³a Ku³agê.

Po uroczystym zakoñczeniu trener zwyciêskiej dru¿yny znalaz³ chwilê na krótki wywiad z redakcj± Piñczów.org. Oto on.fot. S.Szymczyk

R: Czy jest pan zadowolony z wystêpu swoich podopiecznych?

T: Oczywi¶cie, ¿e jestem zadowolony, tym bardziej, ¿e Turniej by³ dobrze obsadzony, ka¿dy musia³ zagraæ z ka¿dym, mecze trwa³y po 15. Wymaga³o to wiêc od nas du¿ego wysi³ku kondycyjnego
i wypracowanej taktyki, poziom dru¿yn by³ wyrównany, wiêc zwyciêstwo kosztowa³o nas wiele trudu.

R: Jak ocenia pan poziom dzisiejszych rozgrywek?

T: Bardzo wysoki. Liczy³em na to, ¿e uda siê mojej dru¿ynie stworzyæ wspania³e widowisko sportowe, ale przeciwnicy nam tego nie u³atwiali, poniewa¿ wszystkie dru¿yny by³y znakomicie przygotowane

R: Kto by³ najtrudniejszym przeciwnikiem Pana dru¿yny?

T: Uwa¿am, ¿e by³ to zespó³ Lafarge, z którym w pierwszym meczu zremisowali¶my i liczyli¶my na mo¿liwo¶æ odegrania siê po ich decyduj±cym starciu z dru¿yn± sêdziów, którzy uznali im punkty. Dziêki temu mogli¶my zagraæ i zwyciê¿yæ.

R: Jak motywuje pan zawodników do osi±gania najlepszych wyników?

T: Dru¿yna, która wychodzi na boisko podczas Turnieju zawsze pragnie zdobyæ zwyciêstwo, nawet je¶li mówi, ¿e traktuje mecz zabawowo. A najlepsz± motywacj± jest pragnienie bycia najlepszym.

R: Co planuje pan dla swojej dru¿yny w najbli¿szym czasie, jakie sportowe wyzwanie?

T: My¶lê, ¿e bêdziemy zapraszani przez zespo³y z miejscowo¶ci typu Busko, Kielce do udzia³u
w turniejach pi³karskich, regularnie w nich uczestniczymy. Jest to dla nas okazja do integracji w powiecie, województwie,

R: Jakie jest pana najwiêksze marzenie jako trenera sportowego?

T: Wykszta³ciæ i nauczyæ gry w pi³kê no¿n± jak najwiêksz± rzeszê m³odzie¿y.

Kolejna, VII ju¿ edycja Turnieju dopiero za rok, ale na pewno w tym czasie trenerzy i zawodnicy lokalnych klubów zadbaj± o dobr± rozrywkê dla wiernych kibiców.

Irmina

WIÊCEJ ZDJÊC W GALERII KLIKNIJ

Komentarze
#1 | gbunio dnia 01-03-2010 12:34
Nie napisa³a¶ kto wygra³ turniej a to najwa¿niejsza informacjaSmile Pozdrawiam
#2 | Per M dnia 01-03-2010 15:22
zaraz poprawimy
#3 | gigant dnia 01-03-2010 16:43
Skoro warunkiem jest ¿e pi³karze nie mog± graæ w ¿adnym klubie to co tam robili Ciekalski i Bia³y?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 08:35, 09:35, 10:05,

Grodzisko:
Dzi: 08:40, 09:40, 10:10,

Rynek:
Dzi: 08:50, 09:50, 10:20,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz