Sobota 22 Lutego 2020 *** Imieniny: Marta, Magorzata, Piotr, Nikifor
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:03
Zachd soca: 15:39

Dzie trwa:
11 Godzin 36 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:46
Po¿ar budynku w Piñczowie. 15.01.2016.
Nasze miasto
P³on±cy budynek us³ugowy przy ulicy Batalionów Ch³opskich w Piñczowie gasili w nocy z wtorku na ¶rodê piñczowscy stra¿acy. Jak ustalili, przyczyn± po¿aru by³o podpalenie.
W ¶rodê, 13 stycznia, tu¿ po pó³nocy do siedziby Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie zadzwoni³ mieszkaniec tego miasta alarmuj±c, ¿e z poddasza jednego z budynków przy ulicy Batalionów Ch³opskich wydobywa siê dym.
Na miejsce szybko wyruszy³y dwa zastêpy stra¿ackie. Po przybyciu na miejsce stra¿acy stwierdzili po¿ar budynku z pomieszczeniami us³ugowymi wraz z nieu¿ytkowanym poddaszem. Od razu ruszyli do gaszenia, zaczêli te¿ sprawdzaæ obiekt, czy kto¶ siê w nim znajduje. - Dzia³ania stra¿aków trwa³y dosyæ d³ugo, zakoñczy³y siê tu¿ przed godzin± 5. Akcja ga¶nicza nie by³a ³atwa do przeprowadzenia, bo utrudnia³y j± drewniana konstrukcja stropu oraz znajduj±ca siê na poddaszu s³oma, która s³u¿y³a w budynku jako izolacja termiczna. Stra¿acy musieli te¿ czê¶ciowo rozebraæ obiekt, by go skutecznie gasiæ – informuje Pawe³ Obwa¿anek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie dodaj±c, ¿e w czê¶ci budynku objêtej po¿arem na szczê¶cie nie by³o nikogo. Jak ustalili piñczowscy stra¿acy oraz przybyli na miejsce policjanci, przyczyn± po¿aru by³o podpalenie.

Echo Dnia

Bus Ponidzie
Podgrze:
Pojutrze: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Pojutrze: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Pojutrze: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz