Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Odnowili 220-metrowy odcinek ulicy Przemys³owej 22.01.2016.
Nasze miasto
Poprawie uleg³ wjazd na ulicê Przemys³ow± w Piñczowie ko³o stacji benzynowej. Odnowiono tam 220-metrowy odcinek drogi, na którym po³o¿ono nowy asfalt, a obok niego chodnik i wybudowano zatokê postojow±. Dosz³o do tego dziêki… remontowi ulicy Nowowiejskiej.


Jak to siê sta³o? Jesieni± rozpoczê³a siê przebudowa ulicy Nowowiejskiej (jej modernizacja jest ju¿ na ukoñczeniu) na prawie kilometrowym odcinku od tabliczki informuj±cej o wje¼dzie do Piñczowa do skrzy¿owania z drog± w kierunku Chmielnika. Poniewa¿ wi±za³a siê z tym te¿ modernizacja „krzy¿ówki” Nowowiejskiej z ulic± Przemys³ow±, konieczne sta³o siê wykonanie kanalizacji deszczowej w ich rejonie. 


By³a ona potrzebna do tego, by odprowadzaæ czê¶æ wód z Nowowiejskiej.
Dlatego zdecydowali¶my siê na odnowienie Przemys³owej na 220-metrowym odcinku – mówi W³odzimierz Badurak, burmistrz miasta i gminy Piñczów. Prace ruszy³y na pocz±tku listopada i w grudniu dotar³y do mety. W ramach inwestycji nie tylko po³o¿ono now± nawierzchniê asfaltow±, ale te¿ chodnik obok drogi i zatokê postojow± na kilka samochodów.
Czytaj wiêcej: http://www.echodnia.eu/

¼ród³o: www.echodnia.eu
Polub nasz profil na
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:35, 13:00, 13:25,

Grodzisko:
Dzi: 12:40, 13:05, 13:30,

Rynek:
Dzi: 12:50, 13:15, 13:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz