Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Jase³ka z Przedszkola "¦WIETLIK" 04.02.2016.
RegionJase³ka i wspólne ¶piewanie kolêd odby³o siê w niedzielê w ¶wietlicy wiejskiej w Skowronie Dolnym, gmina Piñczów. Uczestniczyli w nim mieszkañcy kilku okolicznych miejscowo¶ci. Spotkanie zorganizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Skowronianki”. Jego g³ówn± czê¶ci± by³y jase³ka. Wystawi³y je dzieci z przedszkola „¦wietlik” w Skowronie Dolnym. Zebra³y za to wielkie brawa od obecnych w ¶wietlicy mieszkañców nie tylko Skowronna, ale te¿ kilku innych okolicznych miejscowo¶ci. Potem nast±pi³o wielkie wspólne kolêdowanie, które intonowali zaproszeni ksiê¿a z pobliskich parafii i oczywi¶cie „Skowronianki”

– Chcia³y¶my zaoferowaæ ciekawe spêdzenie wolnego czasu naszym mieszkañcom i dlatego postanowi³y¶my zorganizowaæ takie spotkanie. My¶lê, ¿e siê uda³o, bo ka¿dy, kto przyszed³, mi³o spêdzi³ niedzielne popo³udnie – mówi Gra¿yna Adamczyk, przewodnicz±ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich „Skowronianki”.

Echo DniaBus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz