Czwartek 17 Padziernika 2019 *** Imieniny: Magorzata, Wiktor, Marita, Ignacy, Lucyna, Antoni
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:33
Zachd soca: 16:12

Dzie trwa:
11 Godzin 39 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Festiwal Pie¶ni Wielkopostnych - eliminacje 01.03.2010.
Nasze miasto

7 marca (niedziela) w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Piñczowie odbêd± siê eliminacje w ramach VI Festiwalu Pie¶ni Wielkopostnych. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawuj±: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Ryczan, Przewodnicz±cy Sejmiku Województwa ¦wiêtokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk i Marsza³ek Województwa ¦wiêtokrzyskiego Adam Jarubas.

Celem przegl±du jest upowszechnianie i popularyzowanie bogactwa chóralnej muzyki ko¶cielnej, rozwijanie aktywno¶ci artystycznej zwi±zanej z prze¿ywaniem Wielkiego Postu oraz umo¿liwienie zespo³om twórczej konfrontacji.

Organizatorami i sponsorami Festiwalu s±:
Urz±d Miasta i Gminy Piñczów
Klasztor Ojców Franciszkanów w Piñczowie
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Pi³sudskiego w Kielcach
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Piñczowie

Eliminacje rozpoczn± siê o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy


/¬ród³o/pinczow.com.pl/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz