Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Chopin bliski sercu Polaka - relacja 02.03.2010.
Nasze miasto
Bardzo mi³e popo³udnie mo¿na by³o spêdziæ 2 marca w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Piñczowie. Odby³o siê tam spotkanie po¶wiêcone naszemu wielkiemu Polakowi Chopinowi,  zorganizowane przez Szko³ê Muzyczn± I stopnia w Piñczowie oraz Bibliotekê Publiczn±. By³ to koncert, z elementami audycji, podczas której zebrani go¶cie mogli zobaczyæ fragmenty filmu „Chopin, pragnienie mi³o¶ci”.


fot. B. Cempura

Przyby³ych powita³a Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  Jolanta Opoka. W¶ród zebranych mo¿na by³o zobaczyæ  Dyrektor Szko³y Muzycznej Katarzynê Nowak, Dyrektora Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury Paw³a Wawreckiego oraz Kierownika Muzeum Regionalnego Jerzego Znojka.

Pani Dyrektor przedstawi³a cel spotkania, oraz w kilku s³owach przypomnia³a postaæ Fryderyka Chopina. Zachêci³a równie¿  uczestników koncertu do wziêci udzia³u w innych atrakcjach czytelniczych zorganizowanych przez Bibliotekê. Równie¿ PSCK oraz Muzeum Regionalne og³osi³o konkurs na portret Chopina oraz esej dotycz±cy twórczo¶ci Fryderyka Chopina..


fot. B. Cempura

Przygotowaniem m³odzie¿y do wystêpu zajêli siê m. in Pawe³ Korepta, Bo¿ena G³ogowska, Jolanta Jaron oraz Lidia Mazurkiewicz. Podczas koncertu swój talent zaprezentowali: Dominik Szumera, Katarzyna Ruczyñska, Magdalena Kêdzierska, Klaudia Adamczyk, Anna Bana¶, Natalia Stêpieñ, Aleksandra Wo¼niak, Micha³ Wolny, Agnieszka Szymañska, Micha³ Piotrowski. Swoje umiejêtno¶ci zaprezentowali równie¿ nauczyciele z Szko³y Muzycznej I stopnia: prof. Jolanta Jaroñ oraz Pawe³ Korepta.
W¶ród zaprezentowanych dzie³ naszego wielkiego twórcy znalaz³y siê Polonez B – dur, Polonez g – moll, Wala a – moll, Cantabile, Nokturn As – dur, Preludium e – moll, Preludium Des – dur „Deszczowe”.

Piêkne wykonania utworów Chopina przeplatane by³y z odczytywaniem jego ¿yciorysu oraz recytacj± wierszy przez uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1.
W holu g³ównym Biblioteki, go¶cie mogli zobaczyæ wystawê po¶wiecon± kompozytorowi w 200 rocznicê urodzin.


fot. B. Cempura

Po zakoñczeniu wystêpu m³odzie¿y i nauczycieli ze Szko³y Muzycznej g³os zabra³a Dyrektor Biblioteki Publicznej, dziêkuj±c wszystkim za przybycie oraz zachêcaj±c do odwiedzania placówki.
Czekamy na wiêcej takich spotkañ.


Ba¶ka
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz