Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Dzieñ Kobiet w wyj±tkowej atmosferze (video) 06.03.2016.
PSCK
Dzieñ Kobiet zorganizowany przez Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury by³ niezwyk³y. Wieczór otworzyli panowie Burmistrz, sekretarz gminy i przewodnicz±cy Rady Miejskiej, którzy z³o¿yli Paniom ¿yczenia i wraz z zespo³em ABBA Cover Band od¶piewali 100 lat….

articles: dzien_kobiet_2016_01.jpg

Wtedy na scenê wkroczy³ wyj±tkowy band, który porwa³ panie w kolorowe lata 70-te hitami szwedzkiej grupy ABBA: „Mamma Mia”, „Knowing Me, Knowing You”, „Take A Chance On Me” i wiele innych.

articles: dzien_kobiet_2016_02.jpg

Czê¶æ oficjaln± zamkn±³ pan Burmistrz wrêczaj±c kobietom tulipany, po czym panie zosta³y zaproszone na s³odki poczêstunek z lampk± wina.
To nie by³ koniec niespodzianek jakie czeka³y na Panie w dniu ich ¶wiêta. Tu¿ po koncercie firma Arbonne – producent kosmetyków do pielêgnacji zdrowia i urody zaprezentowa³a swoje produkty.

articles: dzien_kobiet_2016_03.jpg

Mobilny Salon Kosmetyczny z Piñczowa przeprowadzi³ pokaz makija¿u oraz stylizacji paznokci,

articles: dzien_kobiet_2016_04.jpg

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piñczowie oferowa³a na specjalnie przygotowanym stoisku literaturê skierowana dla Pañ i zachêca³a do zapisów do biblioteki.
Panie opusza³y mury PSCK z u¶miechem na ustach.

articles: dzien_kobiet_2016_05.jpgTekst: Irmina Wo³czyk
Foto i Video:  Piotr M³ynek


Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 10:30, 11:00, 11:30,

Rynek:
Dzi: 10:40, 11:10, 11:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz