Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
¦wiêto kobiet w rytmie blues'a (video) 06.03.2010.
Nasze miasto
Na jeden wieczór ¶wietlica Spó³dzielni Mieszkaniowej zmieni³a siê w salê koncertow± z prawdziwego zdarzenia. A jeszcze przed czê¶ci± artystyczn±, aby tradycji sta³o siê zado¶æ, zebranym kobietom ¿yczenia, w imieniu wszystkich mê¿czyzn, z³o¿yli przedstawiciele lokalnych w³adz:
Burmistrz M. i G. Piñczów, W³odzimierz Badurak, przewodnicz±cy Rady Miejskiej, Marek Omasta oraz radny i dyrektor ZDZ, Rober Domaga³a.fot. P.M³ynek

Panowie osobi¶cie wrêczyli ka¿dej z dam czerwony tulipan, oznaczaj±cy w mowie kwiatów "dobrze mi z Tob±" (wszak mê¿czy¼ni wiedz±, ¿e ¿ycie u boku kobiety jest ³atwiejsze, piêkniejsze).


fot. P.M³ynek

Specjalnie na tê okazjê, na zaproszenie w³adz miasta i jednostek kulturalnych, przyby³a grupa z Warszawy znana jako "Radek ¦widerski Blues Band". Arty¶ci wykonywali swoje utwory z takim sercem i zaanga¿owaniem, ¿e ka¿da z pañ mog³a poczuæ siê tak, jakby ¶piewano specjalnie dla niej.


fot. P.M³ynek

Energia i poczucie humoru muzyków oraz zró¿nicowany repertuar sprawi³y, ¿e dobry nastrój udzieli³ siê publiczno¶ci, która chêtniê w³±cza³a siê we wspólny ¶piew szlagierów muzyki rozrywkowej. Oprócz autorskich utworów zespó³ zagra³ w³asne aran¿acje klasyków muzyki rockowo - bluesowej z repertuaru The Doors, Bruce'a Springsteen'a, Eric'a Claptona czy D¿emu oraz piosenek mniej znanych, ale cenionych artystów.
Na pro¶bê bluesmanów wyst±pi³a na scenie tak¿e m³oda utalentowana piosenkarka, Magdalena Paradziej, na co dzieñ wokalistka piñczowskiej grupy GPS Band. Za¶piewa³a, przekornie, hit zespo³u Boys "Jeste¶ szalona", ale zrobi³a to z pazurem, na rockow± nutê. Wystêp zwieñczy³a burza oklasków, tote¿ arty¶ci musieli bisowaæ, ale robili to z niek³aman± przyjemno¶ci±.
W trakcie koncertu na telebimie ukazywa³y siê, na tle piêknych krajobrazów, ludowe m±dro¶ci i aforyzmy zwi±zane z kobietami.
Po muzycznych wra¿eniach na zaproszone panie czeka³ poczêstunek, a udany wieczór mog³y uczciæ lampk± wina.
Wino, kobiety i ¶piew... w jednym miejscu... Czy mo¿na chcieæ czego¶ wiêcej?

IrminaWiêcej zdjêæ w galerii (kliknij)Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 100% [1 gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz