Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Kobiety do polityki marsz. 07.03.2010.
Nasze miasto

5 marca 2010 roku, w Powiatowym O¶rodku Kultury Edukacji Sportu i Turystyki, odby³a siê konferencja pod nazw± „Rola kobiet w ¿yciu spo³eczno – politycznym powiatu piñczowskiego”, zorganizowana z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet. Do udzia³u zaproszono wielu dostojnych go¶ci.


fot. B.Cempura

Przyby³ Przewodnicz±cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Napieralski. W¶ród zebranych mo¿na by³o zobaczyæ pos³ów: S³awomira Kopyciñskiego i Henryka Mielcarza, a tak¿e wicemarsza³ka województwa Andrzeja Nowaka. Gor±cymi brawami powitano pos³ankê do Parlamentu Europejskiego, Joannê Senyszyn.


fot. B.Cempura

Konferencjê rozpocz±³ starosta Andrzej Kozera, który przedstawi³ cel spotkania. Nastêpnie g³os zabra³a dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy, Anna Gawroñska, która wyg³osi³a referat dotycz±cy roli kobiet we wspó³czesnym ¶wiecie. Zachêci³a równie¿ do gor±cej dyskusji oraz odpowiedzi na pytanie: „Co znaczy byæ kobiet±?”. Nastêpnie przewodnicz±cy Klubu SLD, Grzegorz Napieralski, z³o¿y³ wszystkim zebranym Paniom ¿yczenia z okazji Dnia Kobiet. Pos³anka Joanna Senyszyn przedstawi³a zmiany, jakie nast±pi³y w ¶wiatopogl±dzie dotycz±ce roli kobiety. Zachêca³a do anga¿owania siê Pañ w ¿ycie spo³eczne oraz polityczne.
Spotkanie odbywa³o siê przy akompaniamencie zespo³u Magic Dance. Po uroczystym posi³ku od¶piewano dla uczestniczek konferencji „Sto lat”, ¿ycz±c wielu radosnych chwil. Joanna Senyszyn podczas krótkiej rozmowy z nasz± redakcj± stwierdzi³a, ¿e istotn± spraw± i celem spotkania jest promocja kobiet w spo³eczeñstwie, gdy¿ pe³ni± one wa¿ne funkcje spo³eczne, których mê¿czy¼ni nie chc± wykonywaæ. „- Panie powinny mieæ wiele wiêcej do powiedzenia” – podsumowa³a pos³anka Senyszyn. Wszystkie Panie otrzyma³y piêkn± ró¿ê oraz antystresowe serduszko od Joanny Senyszyn.


fot. B.Cempura

Przewodnicz±cy Klubu SLD podczas rozmowy z naszym portalem powiedzia³, ¿e z przyjemno¶ci± przyj±³ zaproszenie do Piñczowa na tak mi³e spotkanie.
Wszystkie Panie na pewno bêd± mile wspominaæ to marcowe popo³udnie.

 

Basia

Wiêcej zdjêæ w galerii (kliknij)

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:30, 12:00, 12:30,

Rynek:
Dzi: 11:40, 12:10, 12:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz