Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Piñczów pod ostrza³em obiektywów 07.03.2010.
Nasze miasto

W dniach 5-7 marca odby³ siê otwarty Plener Fotograficzny zorganizowany przez Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury, Dom Kultury w Jêdrzejowie oraz Jêdrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne. To ju¿ VI edycja tego typu imprezy. Pasjonaci fotografowania przybyli do naszego miasteczka z ca³ej Polski, co ¶wiadczy o wysokim poziomie imprezy i presti¿u pleneru na skalê krajow±.

Pierwszego dnia odby³o siê spotkanie organizacyjne , podczas którego cz³onek JTF, Leszek Kowalski, pokrótce omówi³ „plan dzia³ania” oraz przypomnia³ podstawowe zasady fotografowania. Nastêpnie „weterani” pleneru mogli zaprezentowaæ swoje ubieg³oroczne prace na rzutniku multimedialnym.
Spotkanie mia³o na celu zintegrowanie sta³ych bywalców z nowymi uczestnikami, wymianê do¶wiadczeñ, omówienie miejsc, które warto by³o by uj±æ w obiektywie.


fot. P. M³ynek

Drugi dzieñ pleneru by³ dok³adnie zaplanowany: szybkie przygotowanie i sprawdzenie sprzêtu i w drogê na podbój architektury Piñczowa. Najwiêksze zainteresowanie w¶ród uczestników wzbudzi³ kompleks budynków po starej mleczarni. Tam oby³a siê profesjonalna sesja fotograficzna z modelkami, za¶ eksploratorzy starych opuszczonych miejsc penetrowali pomieszczenia swoimi obiektywami.


fot. S. Szymczyk

W godzinach wieczornych, tego samego dnia, w budynkach Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji odby³a siê kolejna sesja z udzia³em modeli. W miêdzyczasie poprosi³em Leszka Kowalskiego, inicjatora pleneru, o udzielenie krótkiego wywiadu dla czytelników naszego portalu.


fot. P.M³ynek

R – redaktor
F – fotograf Leszek Kowalski

R: Kto wyszed³ z inicjatyw± zorganizowania pleneru fotograficznego i to w³a¶nie zim±?
F: JTF planowa³o plener w Piñczowie od oko³o 2 lat. Byli¶my w Piñczowie, dwa lata temu, na jednodniowym plenerze i spodoba³o nam siê tutaj. Chcieli¶my zrobiæ taki plener latem ubieg³ego roku, ale by³o wiêcej chêtnych na wyjazd do Chêcin i nie uda³o siê. Inicjatywa wysz³a ode mnie i od aktywu JTF.
R: Co to znaczy, ¿e plener jest otwarty? Czy ka¿dy mo¿e wzi±æ w nim udzia³ bez wzglêdu na wiek, p³eæ, do¶wiadczenie, czy s± jednak jakie¶ warunki?
F: Plener otwarty, to znaczy, ¿e mo¿e wzi±æ w nim udzia³ ka¿dy fotografuj±cy, ka¿da modelka
i wszyscy ci, którzy podchodz± powa¿nie do tematu. To jest impreza fotograficzna dla zapaleñców
i my¶lê, ¿e pasja fotografowania jest tu jedynym kryterium.
R: Kto pojawi³ siê na tegorocznym plenerze? Mo¿e jakie¶ znane osobisto¶ci ze ¶wiata fotografii?
F: Nie rozpatrujemy tego w ten sposób. Nadal jest to dzia³alno¶æ bardziej offowa, ni¿ mainstreamowa. Nie ma tu mo¿liwo¶ci podawania nazwisk, gdy¿ istnieje ochrona danych osobowych,
a nie ka¿dy chce siê ujawniæ. Jednak ci, którzy powa¿nie podeszli do udzia³u w plenerze, na pewno poka¿± swoje zdjêcia na wystawie, podadz± linki do swoich stron i fotoblogów, aby ka¿dy móg³ obejrzeæ ich prace. Natomiast, z tego co widzê, jest kilka osób, które w ¶wiatku fotograficznym znacz± bardzo wiele, a znaczyæ bêd± jeszcze wiêcej.
R: Jaki jest zasiêg tej imprezy a konkretnie tegorocznego pleneru: Ponidzie, województwo czy jeszcze dalej?
F: Ogólnie Towarzystwo JTF zamyka siê w obrêbie województwa ¶wiêtokrzyskiego, je¶li chodzi o organizacjê, lokalizacjê plenerów. Natomiast, co do fotografuj±cych, to zaczynaj± przyje¿d¿aæ fotografowie z ró¿nych zak±tków Polski.
R: Jako amator fotografii orientujê siê nieco, jak wygl±da plener fotograficzny. Ale mo¿e móg³by Pan opowiedzieæ osobom, które chcia³yby zaanga¿owaæ siê w tak± dzia³alno¶æ, jak przebiega taki plener?
F: Generalnie plener to jest do¶æ lu¼ne spotkanie ludzi z bran¿y fotograficznej. To nie s± warsztaty, które czêsto mylone s± z plenerami. Plan dzia³añ jest tu do¶æ lu¼ny. Pojawiaj± siê g³ównie osoby, które ju¿ co¶ potrafi±. Fotografowie przyje¿d¿aj± tutaj dzia³aæ, ewentualnie powymieniaæ siê do¶wiadczeniami. Nie uczymy tu niczego nowego pod wzglêdem technicznym. Po prostu ka¿dy fotograf uczy siê od innych uczestników pleneru. Zw³aszcza, je¶li chodzi o sprawy techniczne, to czêsto w kuluarach rozmawiamy o odmiennych do¶wiadczeniach ze sprzêtem, co bardzo du¿o nam daje. Jest to te¿ okazja do wspólnego robienia zdjêæ, organizowania sesji fotograficznych wspólnych i indywidualnych. Wszystko zale¿y od pomys³owo¶ci i chêci uczestników.
R: Z tego co wiem, wkrótce ma odbyæ siê poplenerowa wystawa fotografii. Kiedy i gdzie bêdzie mo¿na j± zobaczyæ?
F: Trochê g³upio mi o tym mówiæ, ale jeszcze nie zaplanowa³em nic z szefostwem Piñczowskiego Domu Kultury, który jest wspó³organizatorem pleneru a chcemy, ¿eby by³ równie¿ organizatorem wernisa¿u. Wys³a³em ju¿ pro¶bê do uczestników pleneru o dostarczenie mi do koñca marca plików z zdjêciami do wydruku. Na pocz±tku kwietnia, gdy bêdziemy mieæ ju¿ ca³y materia³, przeprowadzimy ewentualn± selekcjê, je¶li zdjêæ bêdzie za du¿o i dokonamy opracowania ca³o¶ci w postaci mini katalogu. W po³owie kwietnia chcemy sfinalizowaæ wystawy. Wernisa¿e bêd± dwa: pierwszy odbêdzie siê w Piñczowie a po jego zakoñczeniu drugi, w Jêdrzejowie, w ramach dzia³alno¶ci Jêdrzejowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Szczegó³y na pewno podamy niebawem na waszym portalu, gdy tylko dokonamy ostatecznych ustaleñ z PSCK.
R: Dziêkujê serdecznie za rozmowê.


fot. P.M³ynek

W dniu ostatnim po ¶niadaniu ochotnicy mogli wyruszyæ w teren w poszukiwaniu atrakcji do sfotografowania. W okolicach po³udnia wszyscy uczestnicy pleneru dziêkuj±c za mo¿liwo¶æ uczestnictwa w plenerze rozjechali siê do swoich miejscowo¶ci.

Per M


Wiêcej zdjêæ w galerii (kliknij)

Komentarze
#1 | partyzant dnia 08-03-2010 09:23
To do mleczarni mo¿na sobie ot tak wej¶æ? To nie jest w³asno¶æ prywatna?
#2 | Per M dnia 08-03-2010 10:31
Nikt tego nie wie
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:30, 12:00, 12:30,

Rynek:
Dzi: 11:10, 11:40, 12:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz