Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
¦wietliki powita³y wiosnê 24.03.2016.
RegionSkowronno Dolne ogarnê³a gor±czka przygotowañ do nowej pory roku i ¦wiat Wielkanocnych. Ma³e ¦wietliki dziêki paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Skowronnie przyswajaly technike robienia palm.


Zerówkowicze poznawali ró¿ne sposoby ozdabiania jajek,najbardziej spodoba³o im siê rzezbienie pokrytych woskiem wydmuszek czyli kraszanki.


¦wietliki zawioz³y te¿ do O¶rodka Szkolno-Wychowawczego w Gackach w³asnorêcznie wykonane kartki i ozdoby a w rewan¿u ch³opcy zaprosili na poczêstunek i wspólne ogl±danie bajki o Wielkanocy.
Ale by w pe³ni przywitaæ wiosnê trzeba po¿egnaæ zimê,tote¿ dzieci wraz z nauczycielami przygotowa³y a nastêpnie nad pobliskim strumykiem spalily symboliczn±  marzanne.


Swietliki wstapily te¿ do swojej parafii w Mierzenie aby udekorowaæ Ko¶ció³ kwiatami a ksi±dz Zbigniew nauczy³ je modlitwy i obdarowa³ s³odko¶ciami. Pierwszy tydzieñ wiosny min±³ nam bardzo intensywnie.Tekst: Irmina Wo³czyk
Foto: Martyna Grzybczak
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz