Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Spotkanie dawnych gwiazd 28.03.2016.
RegionPan Janusz ¦wiêtoñ -trener dru¿yny HLB Buskowianka graj±cej w Ma³opolskiej Lidze Seniorów zmobilizowa³ partnerki pi³karzy-by³e zawodniczki klubu ¬róde³ko do sportowej rywalizacji. Zorganizowa³ wiêc ¦wi±teczny Turnieju Pañ i Panów,mecz panów ustalono na pi±tek a pan na sobotê.


Do twardej sportowej rywalizacji przyst±pi³y: Marysia Bartosik, Katarzyna Pasternak – reprezentantka Polski, Justyna Fija³kowska – super liga, Agata Wcze¶niak – pierwsza liga, Sylwia Szymczyk – niedawno Bundesliga, poza tym w bramce z form± ligow± Paula Pasternak, Ola Kwietniowska z oryginaln± koszulk± ¬róde³ka nr 13, Madzia Wójcik i Ola Kucharz – na trybunach równierz gwiazdy; Ewa Krawczyk, Katarzyna Wyczyñska, Karolina Czerw, Iza Zawartka, Kasia Drabik i Ula Fija³kowska, a tak¿e wielu kibiców z Piñczowa.


1. ALL STARS BUSKO 2. PCS CENTRUM STASZÓW 3.HLB BUSKOWIANKA

Mecz w wielkanocna sobotê okaza³ siê prawdziwym sportowym widowiskiem pe³nym wspania³ych akcji i parad bramkarek.
Wyrównane zmagania pañ zwieñczy³ remis 18:18

Wielkie brawa dla wszystkich zawodniczek !

Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz