Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
I Miêdzyszkolny Turniej Scrabble 28.03.2016.
PSCK
Gotowi na magiê literek? Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury oraz
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszaj± na I Miêdzyszkolny Turniej Scrabble. W turnieju wy³onimy najlepszych scrabblistów w¶ród gimnazjalistów oraz w¶ród uczniów szkó³ ¶rednich. Osobna nagroda trafi równie¿ do najlepszej szko³y w Turnieju.

Zg³oszenia do Turnieju przyjmowane s± w PSCK do 15 kwietnia 2016.
Rywalizacje Turniejowe odbêd± siê 28 kwietnia (gimnazja) i 29 kwietnia
(szko³y ¶rednie). Ka¿da szko³a mo¿e wystawiæ 8-osobow± dru¿ynê. Zg³oszenia
szkó³ przyjmujemy do dnia 20.04.2016 roku pod numer telefonu 413572424
wew.111 lub 664038174

Regulamin Turnieju dostêpny jest do pobrania na stronie internetowej

Dla zwyciêzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

I Miêdzyszkolny Turniej Scrabble realizowany jest w ramach projektu „5
S(£)ÓW czyli piñczowskie zmagania z jêzykiem ojczystym” w ramach Programu
Ojczysty – dodaj do ulubionych.Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 10:55, 11:25, 11:55,

Grodzisko:
Dzi: 11:00, 11:30, 12:00,

Rynek:
Dzi: 10:40, 11:10, 11:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz