Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Halina Kunicka na Dzieñ Matki w Piñczowie 29.03.2016.
PSCK
Któ¿ nie zna tych piosenek? Niech no tylko zakwitn± jab³onie, Czumbalalajka, Marionetka, Gwiazda mi³o¶ci, To by³y piêkne dni, Lato, lato, walc z filmu Noce i dnie, Orkiestry dête –wszystkie te przeboje ³±czy jedno nazwisko: Halina Kunicka.


¦piewa³a w trzydziestu krajach na czterech kontynentach. Choæ nie lubi wielkich imprez festiwalowych, to w³a¶nie na nich zdobywa³a nagrody, m. in. w Tokio, Splicie i Dre¼nie. By³a pierwsz± Polk±, która zdoby³a nagrodê publiczno¶ci na festiwalu w Sopocie, bra³a udzia³ w galowych koncertach paryskiej Olimpii i Salle Pleyel. Dwukrotnie wygra³a plebiscyt na najpopularniejsz± polsk± piosenkarkê w Chicago. Najbardziej ceni jednak kameralne spotkania z publiczno¶ci± na swoich recitalach. Da³a ich ponad trzy tysi±ce. Piosenki dla niej tworzyli najwiêksi, m.in. A. Osiecka, W. M³ynarski, E. Bryll, J. Kofta, J. T. Stanis³awski, J. Derfel, W. Korcz, K. Gärtner, A. Kurylewicz, A. Zieliñski.

Halina Kunicka ¶piewa piosenki ró¿norodne, od „lekkich, ³atwych i przyjemnych” do poezji ¶piewanej, piosenki kabaretowej i literackiej. Wci±¿ zachwyca dojrza³± interpretacj±, wra¿liw± muzykalno¶ci±, klas± i kultur± muzyczn±.


Podczas recitalu zabrzmi± wylansowane przez Artystkê przeboje, klasyka przedwojennego kabaretu i rosyjskie romanse. Nie zabraknie tak¿e piosenek z nowego repertuaru.

Artystce towarzyszyæ bêdzie Czes³aw Majewski – znakomity pianista, kompozytor, dyrygent i aktor kabaretowy. Popularno¶æ przynios³y mu wystêpy w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipiñskiej (pan Czesio) oraz programach muzycznych "¦piewaj±ce fortepiany" (TVP2) i "Singa Dinga" (TV Puls).

Zapraszamy w pogodn±, ale i wzruszaj±c± muzyczn± podro¿ z Halin± Kunick±!

Bilety w cenie 40 z³ do nabycia od 4 kwietnia 2016 w sekretariacie PSCK.


Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:30, 12:00, 12:30,

Rynek:
Dzi: 11:40, 12:10, 12:40,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz