Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Dotacje na za³o¿enie dzia³alno¶ci gospodarczej 29.03.2016.
Komunikat
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby udzia³em w projekcie „Wszystko w Twoich rêkach!” do przybycia na kolejne ju¿ spotkanie organizacyjne.
Kiedy: 30.03.2016 r. godzina: 16.00 Kielce Aleja IX Wieków Kielc 6 sala nr 8 (I piêtro) wej¶cie od ul Cichej za sklepem ¯abka Na spotkaniu przedstawimy za³o¿enia projektu. A w tym jak uzyskaæ: Wsparcie finansowe na rozpoczêcie dzia³alno¶ci gospodarczej – 22 700 z³ Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesiêcy – 1750 z³ Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Szkolenie zawodowe: „ABC przedsiêbiorczo¶ci” (30 godzin szkoleniowych- 5 spotkañ po 6 godz.) Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (szkolenia grupowe- 2 spotkania po 6 godzin, doradztwo indywidualne- 6 spotkañ po 2 godziny- ¶rednio raz na 2 miesi±ce) W celach organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udzia³u w spotkaniu : 509-509-997 Dla osób, które nie mog± uczestniczyæ w wyznaczonych dniu zaproponujemy inny dogodny termin – ustalony telefonicznie.

Kolejne szkolenie
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane za³o¿eniem dzia³alno¶ci gospodarczej do wziêcia udzia³u w spotkaniu organizacyjnym na temat projektu „W³asna firma – od dzi¶.”

Data spotkania:

01.04.2016

O godz. 10.00

Adres:

Kielce, al . IX Wieków Kielc 6, I piêtro, sala numer 8

Na spotkaniu zostan± przedstawione m.in. nastêpuj±ce zagadnienia:

1. Kto mo¿e wzi±æ udzia³ w projekcie – kryteria grupy docelowej

2. Formy wsparcia oferowane w ramach projektu, tj. udzia³ w szkoleniach, kwestie pozyskiwania dotacji finansowych na za³o¿enie dzia³alno¶ci oraz wsparcia pomostowego.

3. Jakie dokumenty nale¿y z³o¿yæ aby wzi±æ udzia³ w projekcie.

W ramach projektu „W³asna firma od dzi¶.” mo¿na siê staraæ o dotacjê na za³o¿enie w³asnej dzia³alno¶ci w kwocie max. 22 700 z³, a tak¿e o wsparcie pomostowe finansowe w kwocie max. 1 750 z³ oraz wsparcie doradcze.

Szczegó³y zostan± zaprezentowane na spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy!!!

W celach organizacyjnych. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie pod numerem 509-509-997

|¬ród³o| pinczow.com.pl |
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz