Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
KON-TIKI przygotowania do sezonu trwaj±... 30.03.2016.
Wywiad
Sezon wodniacki zbli¿a siê wielkimi krokami, a przygotowania do niego idzie pe³n± par±. Redakcja pinczow.org odwiedzi³a siedzibê Klubu Wodnego Kon-Tiki, w którym spotkali¶my siê z Prezesem Stowarzyszenia Klubu - Panem Marcinem Wilczyñskim.

pinczow.org: Dzieñ Dobry
Marcin Wilczyñski: Witam.

pinczow.org: Jak przygotowujecie siê do sezonu?
Marcin Wilczyñski: Remontujemy cztery zesz³oroczne rowerki wodne i otrzymali¶my 3 nowe, w sumie do dyspozycji klubowiczów bêd± dostêpne takie sprzêty jak  skuter wodny, ¿aglówki, narty wodne, ³odzie, kajaki i rowerki wodne.

pinczow.org Czy klub Kon-Tiki siê rozwija?
M.W. Tak, budynek zosta³ odnowiony, remontu wymagaj± jedynie dach i pod³oga wokól hangaru, co planowane jest na ten rok. Zabudowa posiada dostêp do bie¿±cej wody, pr±du i zaplecze sanitarne. Mamy silne wsparcie ze strony Burmistrza, ale te¿ od prywatnych firm.

pinczow.org Co proponuj± Kon-Tiki m³odym wodniakom?
M.W. Chcemy daæ najm³odszym szansê nauki jazdy na nartach wodnych, starszym proponujemy sp³ywy kajakowe z integracyjnym ogniskiem.

pinczow.org Jak d³ugo dziala klub?
M.W. Po reaktywacji dzia³amy od jesieni 2012 r.

pinczow.org Co z B¼dzielem-m³ynem wodnym?
M.W. B¼dziel sta³ sie s³awny na ca³± Europê, obecnie znajduje siê w Tokarni na Nidzie jako atrakcja turystyczna. Do 2018 sprawujemy opiekê serwisow± nad m³ynem.

pinczow.org: Kiedy nast±pi oficjalne otwarcie sezonu wodnego?
M.W. Chcemy rozpocz±æ sezon tradycyjnie w Noc ¦wiêtojañsk± tzw. Sobótki.

pinczow.org: Czy wi±¿ecie jakie¶ plany z wysp± na zalewie?
M.W. Zamierzamy j± uprz±tn±æ, to prawie hektar gruntu. Jako ciekawostkê przypomnê, ¿e w latach 80-tych odbywa³y siê tam przedstawienia sobótkowe, aktorzy wystêpowali na wyspie a publiczno¶æ gromadzi³a siê licznie na drugim brzegu. Zamierzamy t± tradycjê w przysz³o¶ci przywróciæ.

pinczow.org: Czy Kon-Tiki s± otwarte na nowych cz³onków?
M.W. Tak, zapraszamy wodniaków w ka¿dym wieku, a informacje dotycz±ce zg³oszeñ przyjmujemy telefonicznie i na naszych stronach internetowych

pinczow.org: Dziêkujê za rozmowê.
M.W. Dziêkujê

Poni¿ej film promuj±cy nowy sezon autorstwa Marcina GórskiegoTekst: Irmina Wo³czyk
Foto: Piotr M³ynek
Video: Marcin Górski
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz