Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Cz³owiek o wielu pasjach... 01.04.2016.
Wywiad
Redaktor Pinczow.org rozmawia³ dzi¶ z muzykiem, wirtuozem gitary i kompozytorem S³awomirem Paradziejem.


Pinczow.org: Jakie jest ¼ród³o Pana muzycznej pasji?
S.P.:Z dawnych czasów...na pocz±tku cz³owiek s³ucha muzyki, potem j± odtwarza a z czasem zaczyna sam j± tworzyæ i ten proces staje siê pasj±, je¶li cz³owiek jej nie zabije to ona siê obroni.

Pinczow.org: Nad czym obecnie Pan pracuje?
S.P. Planujê nagraæ drug± w pe³ni autorsk± p³ytê, ale premiera  bêdzie dopiero w przysz³ym roku.

Pinczow.org: Mówi Pan druga p³yta a proszê powiedzieæ co¶ o pierwszej?
S.P.: Pierwsza p³yta pt.""Barwy gitarowe" ukaza³a siê w tym roku ale pracê nad ni± rozpocz±³em w roku 2014. Jako ¿e jestem gitarzyst± umie¶ci³em na niej gitarowe aran¿acje. Jest to trochê zabawa gitar±, jej ró¿nymi mo¿liwo¶ciami.

Pinczow.org: Jest to p³yta z autorskimi utworami?
S.P.: W 80 procentach, bo s± te¿ covery, ale z nowymi aran¿ami. Poruszam siê w rejonach bluesa, ballad, jest trochê muzyki starszej, nowszej, ale nie zamykam siê na ¿adne garunki muzyczne. Ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Du¿o eksperymentujê z gitar±.

Pinczow.org: Gdzie mo¿na pos³uchaæ Pana utworów?
S.P.: Prowadzê kana³ na YouTube gdzie zamieszczam nagrania z koncertów a p³ytê choæ nie dostêpna w sklepach muzycznych fani mog± nabyæ poprzez Agencjê Artystyczn± @ART S³awomir Paradziej.

Pinczow.org: Czyli dzia³a Pan w agencji artystycznej?
S.P. To prawda. Zawsze uwa¿a³em, ¿e nale¿y wspieraæ m³odych, zdolnych artystów, nie tylko tych graj±cych muzykê popularn± w telewizji i radio. Misj± agencji jest promowanie m³odych utalentowanych artystów, gdy¿ najtrudniej jest siê "przebiæ" na obecnym rynku muzycznym.

Pinczow.org: Jest Pan ojcem utalentowanej wokalistki Magdaleny Paradziej, znanej szerokiej publiczno¶ci z muzycznych show "Voice of Poland" i "Bitwa na g³osy", tote¿ muszê zapytaæ: jak przebiega kariera córki?
S.P.: Córka pod wzglêdem warsztatowym jest przygotowywana na wokalistkê z mocnym, pe³nym g³osem. Czasami spieramy siê w kwestiach muzycznych, ale wiem, ¿e Magda idzie w dobrym kierunku, a je¶li cz³owiek ma w sobie wielk± pasjê to potrafi ona zrewolucjonizowaæ jego ¿ycie. Nie mogê powiedzieæ wszystkiego, ale zdradzê, ¿e od ubieg³ego roku dzia³a Projekt Suzi, z czym wi±¿e siê du¿o pracy i niebawem jej owoce pojawi± siê w mediach komercyjnych.

Pinczow.org:Czy to bêdzie projekt solowy czy duety?
S.P.:Pewne jest, ¿e córka nie bêdzie gra³a ze mn± (¶miech).Magda jak ka¿dy m³ody artysta pragnie realizowaæ siê, spe³niaæ swoje muzyczne marzenia. Ka¿dy muzyk musi siê w którym¶ momencie okre¶liæ. Ja kocham blues, rocka i od lat jestem im wierny, chocia¿ mo¿e nie wszyscy w Piñczowie wiedz±, bo nie robiê wokó³ siebie szumu, ¿e od lat dzia³am na piñczowskiej scenie.

Pinczow.org: Czy muzyka to Pana pasja czy te¿ zawód?
S.P. Przede wszystkim pasja, aczkolwiek gdybym w latach m³odo¶ci dysponowa³ programami komputerowymi do masteringu, jakie maj± wspó³cze¶ni muzycy to byæ mo¿e dzi¶ by³bym najlepszym gitarzyst± w Polsce (¶miech)Pinczow.org: A jakich rad udzieli³by Pan pocz±tkuj±cym muzykom?
S.P.:Zalecam du¿o pokory, du¿o pracy nad sob± i doskonalenie warsztatu.

Pinczow.org: Czyli praktyka czyni mistrza?
S.P. Zdecydowanie. A je¶li bierzemy na warsztat  covery dobrze jest odwo³ywaæ siê do korzeni, dla mnie jest to klasyczny blues i muzyka powa¿na. W zasadzie dla ka¿dego wspó³czesnego artysty ¼ród³em inspiracji mo¿e byæ muzyka klasyczna i klasyczne teksty, które maj± pewien przekaz. Na przyk³ad bluesmani ¶piewaj± o smutku, cierpieniu, o tym co w ¿yciu jest najistotniejsze. Mo¿e nie wszyscy kochaj± bluesa, ale trzeba go czuæ

Pinczow.org: Zgadzam siê z Panem i dziêkujê za rozmowê.
S.P. Dziêkujê równie¿.

Wywiad przeprowadzi³ : Piotr M³ynek
Tekst i korekta: Irmina Wo³czyk
Foto: Prywatne archiwum artystyBus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:40, 07:10, 07:35,

Grodzisko:
Dzi: 06:45, 07:15, 07:40,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:20, 07:50,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz