Sobota 29 Lutego 2020 *** Imieniny: Lech, Lutomir
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:57
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 44 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:38
Po¿ar budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Wrociery¿ 04.04.2016.
Stra¿Tuz po godzinie 17:00 stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie otrzyma³o zg³oszenie o po¿arze budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Wrociery¿, gmina Micha³ów. Niezw³ocznie do akcji zadysponowane zosta³a dwa zastêpy piñczowskich stra¿aków oraz dwie najbli¿sze zdarzeniu jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych z gminy Micha³ów.Po¿arem objête by³o pomieszczenie kuchenne parterowego budynku mieszkalnego, a w chwili przybycia stra¿aków przebywaj±ca w czasie po¿aru w budynku kobieta w wieku 63 lat opu¶ci³a strefê zagro¿on±. Jak podaj± ¶wiadkowie zdarzenia z p³on±cego budynku kobietê wyniós³ starszy ogniomistrz w stanie spoczynku Franciszek Kozik – emerytowany funkcjonariusz piñczowskiej komendy.W wyniku zdarzenia kobieta przebywaj±ca w po¿arze odnios³a liczne poparzenie, na tyle powa¿ne, i¿ konieczne by³o zadysponowanie ¶mig³owca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportowa³ kobietê do szpitala. Udzielenie pomocy medycznej konieczne by³o równie¿ dla ma³¿onka poszkodowanej z uwagi na prze¿yty podczas zdarzenia stres.


O zaistnia³ej sytuacji zosta³y powiadomione w³adze samorz±dowe, które zobowi±za³y siê pomóc pogorzelcom.
Jako wstêpna przyczynê po¿aru bierze siê pod uwagê nieostro¿no¶æ w pos³ugiwaniu siê ogniem. W akcji udzia³ wziê³y 4 zastêpy stra¿aków Pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej, dwa zespo³y ratownictwa medycznego, zespó³ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariusze Policji. Dzia³aniami dowodzi³ asp. sztab. Bodgan Biela¶.

Na szczególn± uwagê zas³uguje fakt bohaterskiego czynu Pana Franciszka Kozika, który potwierdza w rzeczywisto¶ci, to co umocowano w art. 43a. Ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a mianowicie, to i¿ „stosunek s³u¿bowy stra¿aka wygasa z dniem jego ¶mierci…” - czego dowodem s± czyny emerytowanego funkcjonariusz naszej komendy.


tekst. kpt. Pawe³ Obwa¿anek
zdjêcia: KP PSP w Piñczowie

Polub nasz profil na 
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 11:25, 11:55, 12:25,

Grodzisko:
Dzi: 11:30, 12:00, 12:30,

Rynek:
Dzi: 11:10, 11:40, 12:10,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz