Niedziela 23 Lutego 2020 *** Imieniny: Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:02
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 37 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:44
Wygraj jedno podwójne zaproszenie na Kabaret Neonówka! 05.04.2016.
Nasze miasto
UWAGA KONKURS !!!

Wygraj jedno podwójne zaproszenie na Kabaret Neonówka.
Kabaret Neonówka wyst±pi ju¿ 7 maja o godzinie 16:00 w hali widowiskowo – sportowej w Piñczowie. Nie masz jeszcze biletu na to wyj±tkowe wydarzenie? Portal informacyjny pinczow.org zaprasza do udzia³u w konkursie w którym mamy do rozdania jedno podwójne zaproszenie na piñczowski wystêp kabaretu Neonówka.


Aby zdobyæ bilety, wystarczy udostêpniæ na swoim koncie na Facebooku nasz profil oraz w komentarzu na naszym profilu na facebook.com pod informacj± o konkursie dokoñczyæ wypowied¼: "W Piñczowie dnieje...”. W zdaniu musi byæ równie¿ zawarta nazwa kabaretu Neonówka. Na odpowiedzi czekamy do niedzieli (10 kwietnia) w³±cznie. Najciekawszy komentarz nagrodzimy podwójn± wej¶ciówk±. Informacjê o zwyciêzcy znajd± Pañstwo na facebookowym profilu pinczoworg


W programie zobaczycie pañstwo najwiêksze hity kabaretu. Nie zabraknie kultowego ju¿ skeczu "Niebo", który zosta³ przez widzów wybrany skeczem 30-lecia, czy bezkompromisowej Pani Wandzi Nierusz z domu Zostaw, która potrafi wyj¶æ obronn± rêk± z ka¿dej niewygodnej sytuacji.
Czas trwania programu 120 minut.


Bilety w cenie: 60 z³, 70z³, 80 z³
Indywidualnie bilety mo¿na nabyæ w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury,
ul. Pi³sudskiego 2a(sekretariat 1-sze piêtro) oraz na stronie internetowej www.biletynakabarety.pl

Uwaga! Konkurs* tylko dla u¿ytkowników facebook.com

Ze zwyciêzc± skontaktujemy siê przez wiadomo¶æ na facebooku

* Konkurs nie jest gr± losow± w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zak³adach wzajemnych z pó¼niejszymi nowelizacjami. Nagrody w konkursie otrzyma autor najciekawszego komentarza. O wyborze zwyciêzcy zadecyduje jury, w sk³ad którego wejd± przedstawiciele redakcji pinczow.org.
Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna, pod warunkiem, ¿e nie jest cz³onkiem redakcji pinczow.org

Polub nasz profil na 
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Jutro: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Jutro: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Jutro: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz