Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Ferie nie musza byæ nudne. 27.01.2010.
Nasze miastoDu¿o atrakcji dla dzieci w czasie tegorocznych ferii zimowych przygotowa³y dla dzieci w³adze gminy, dyrekcje szkó³ oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije. Otworem stoj± szko³y, gdzie w ka¿dej przygotowano ciekawe zajêcia ¶wietlicowe, zaprasza remiza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, gdzie mie¶ci siê gminne centrum kultury oraz nowoczesna hala sportowa czynna 3 razy w tygodniu.


Z trzydniowej wycieczki do Zakopanego wróci³a w³a¶nie 34 osobowa grupa uczniów innymi Krupówki i Wielk± Krokiew przygotowan± do zawodów Pucharu ¦wiata. W drugim dniu wycieczki dzieci zwiedzi³y Dolinê Ko¶cielisk±, a w trzecim Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Nie mog³o zabrakn±æ wyprawy kolejk± na Guba³owkê i podziwiania wspania³ej panoramy Tatr. Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Kijach.
M³odzie¿ zwiedza³a stolicê Tatr pod opiek± nauczycielek Wies³awy Zaj±c, Moniki Pawlikowskiej, Justyny Ta¼bierskiej i ksiêdza Marcina Polaka. Program eskapady by³ bardzo bogaty - uczniowie zwiedzili miêdzy innymi Krupówki i Wielk± Krokiew przygotowan± do zawodów Pucharu ¦wiata. W drugim dniu wycieczki dzieci zwiedzi³y Dolinê Ko¶cielisk±, a w trzecim Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Nie mog³o zabrakn±æ wyprawy kolejk± na Guba³owkê i podziwiania wspania³ej panoramy Tatr./¬ród³o/Echo Dnia/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz