Poniedziaek 24 Lutego 2020 *** Imieniny: Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 4:01
Zachd soca: 15:40

Dzie trwa:
11 Godzin 38 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:43
Kolejna sesja Rady Miejskiej zakoñczona 10.03.2010.
Nasze miastoZebrani rozpatrywali i g³osowali nad projektami dziewiêciu nowych uchwa³. Przewidziano, ¿e obrady przyjm± nastêpuj±cy porz±dek:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjêcie porz±dku dziennego obrad.
4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Burmistrza Miasta i Gminy Piñczów w okresie miêdzy sesjami.
6. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.
8. Rozpatrzenie i podjêcie uchwa³ w sprawie:
1) zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2010,
2) trybu pracy nad projektem uchwa³y bud¿etowej Gminy Piñczów,
3) wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w 2011 roku,
4) wyra¿enia stanowiska dotycz±cego budowy spalarni zw³ok,
5) zmian Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ¶cieków na obszarze gminy Piñczów,
6) wyra¿enia zgody na nabycie nieruchomo¶ci,
7) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomo¶ci stanowi±cej w³asno¶æ Gminy w drodze przetargu,
8) wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomo¶ci,
9) wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego stanowi±cego w³asno¶æ Gminy w drodze przetargu.
9. Sprawozdanie  z dzia³alno¶ci Miejsko-Gminnego O¶rodka Pomocy Spo³ecznej  w Piñczowie za 2009 rok. 
10. Sprawozdanie z dzia³alno¶ci Wodoci±gów Piñczowskich Spó³ka z o.o. w Piñczowie za 2009 rok.          
11. Zamkniêcie obrad.

/¬ród³o/pinczow.com/


 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 12:10, 12:35, 13:00,

Grodzisko:
Dzi: 12:15, 12:40, 13:05,

Rynek:
Dzi: 12:25, 12:50, 13:15,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz