Pitek 28 Lutego 2020 *** Imieniny: Roman, Ludomir, Makary
Wsppraca: G³os Piñczowski  PSCK 
Pi±tkowe bluesowe brzmienia...
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z......
Wizytacja ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojew...
1 wrze¶nia 2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Piñczowie go¶ci³a wizytuj±cego j± ¦wiêtokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Adama Czajkê.  Szef ¶wiêtokrzyskich stra¿aków tu¿ po godzinie 12:00 zosta³ powitany przez kierownictwo piñczowskiej stra¿nicy oraz s³u¿±c± w tym dniu zmianê s³u¿bow± st...
Piñczów Songwriter`s Festival...
Trzy zespo³y z trzech krajów graj±ce szeroko pojêt± muzykê alternatywn± zagraj± na I edycji Piñczów Songwriter`s Festival......
Nabór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczo...
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury og³asza nabór uzupe³niaj±cy na zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piñczowie na rok akademicki 2016/2017. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia w sekretariacie ...
Æwiczenia stra¿aków jednostki ratowniczo-g...
5 lipca 2016 r. w budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Piñczowie. odby³y siê æwiczenia stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piñczowie... ...
Najblisze imprezy
Wicej
Aktualnie online
· Goci online: 3

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 78
· Najnowszy uytkownik: Brandonkl
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 3:58
Zachd soca: 15:42

Dzie trwa:
11 Godzin 43 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 3:39
Sprzeciw radnych przeciwko spalarni. 11.03.2010.
Nasze miasto

Stanowisko przeciwko budowie spopielarni zw³ok uchwalili w ¶rodê piñczowscy radni. Tymczasem inwestycja od 19 stycznia ma pozwolenie budowlane. - Je¶li miasto zablokuje budowê, wyst±piê o odszkodowanie - zapowiada inwestor.

Leszek Ostrowiecki, w³a¶ciciel Zak³adu Pogrzebowego w Piñczowie planuje otworzyæ przy miejscowym cmentarzu parafialnym pierwsz± w regionie spopielarniê zw³ok. Wczoraj piñczowscy radni 11 g³osami przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymuj±cych siê przeg³osowali stanowisko sprzeciwiaj±ce siê tej inwestycji.

Satysfakcji nie kryje Jan Bêbenek, radny powiatowy, za³o¿yciel komitetu protestacyjnego przeciwko krematorium. - Radni zrobili w koñcu to, co powinno byæ zrobione ju¿ dawno. Przeciwko budowie powinni byæ wszyscy radni. Zanim wydano pozwolenie budowlane trzeba by³o zrobiæ analizy potencjalnych konfliktów spo³ecznych oraz potencjalnego wp³ywu na zdrowie psychiczne mieszkañców, co nakazywa³ sanepid z Buska-Zdroju. Czy by³a jaka¶ ankieta, wywiad ¶rodowiskowy? Bo mnie mieszkañcy zg³aszaj±, ¿e nic takiego nie by³o - argumentuje Bêbenek.

Przedsiêbiorca jest rozgoryczony. - Rada uspokoi³a sobie sumienie w stosunku do wyborców, ale prawnie nie ma to ¿adnego znaczenia. Radni nie znali wcze¶niej informacji o inwestycji, która wisia³a przez 60 dni w urzêdzie i jest na stronach internetowych? To za co oni bior± diety? - pyta Ostrowiecki.

Komitet protestacyjny jest przeciwny budowie krematorium nie tylko w tym miejscu, ale w ogóle w terenie zabudowanym. - Zbieramy podpisy przeciwko, mamy ich ju¿ ponad 500 - mówi Bêbenek.

Planuje wykorzystaæ je w sprawie administracyjnej o cofniêcie warunków zabudowy i uniewa¿nienie pozwolenia budowlanego. Ale gdyby do tego dosz³o, miastu grozi odszkodowanie. - Uwa¿am, ¿e sprawa siê skoñczy pozytywnie, ale nie wykluczam ¿e wyst±piê o odszkodowanie. Przecie¿ nie zostawiê ile¶ tam pieniêdzy tylko dlatego, ¿e kto¶ nie czyta og³oszeñ w internecie i na tablicy og³oszeñ - mówi przedsiêbiorca.

Piec krematoryjny, kaplica i ch³odnia domu pogrzebowego Leszka Ostrowieckiego maj± stan±æ na dzia³ce, któr± przedsiêbiorca kupi³ i w 2006 roku wyst±pi³ o warunki zabudowy. W ubieg³ym roku otrzyma³ wszystkie wymagane zezwolenia na tak± inwestycjê, w tym sanepidu i ochrony ¶rodowiska.

 

¬ród³o/Gazeta Wyborcza/

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Bus Ponidzie
Podgrze:
Dzi: 06:20, 07:05, 07:25,

Grodzisko:
Dzi: 06:30, 06:50, 07:10,

Rynek:
Dzi: 07:00, 07:15, 07:35,

Zobacz cay rozkad jazdy
Aktualny dyur
Ostatni mecz
Nida
KS Nida Piczw : Pogoñ 1945 Staszów
2:1
Punkty:39Pozycja:11
Kompletnyterminarz